dnes je 18.8.2022

Novinky v oblasti daní a v souvisejících oblastech za 1. pololetí 2022Garance

28.7.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentáři informujeme čtenáře o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a v dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a poté na další materiály, zejména materiály zveřejněné na…

Změny v pracovním právu pro 2. pololetí 2022Garance

21.7.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od posledního vydání Aktualit z oblasti pracovního práva se stalo hned několik věcí, na které je třeba personalisty a mzdové účetní upozornit. A s velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že k důležitým změnám dojde i v 2. pololetí letošního roku a začátkem…

Pomocný analytický přehledGarance

11.7.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocný analytický přehled (dále jen „PAP”) je účetní záznam, který obsahuje detailní členění vybraných informací z účetnictví příslušných účetních jednotek.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022Garance

18.5.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních…

Sestavení rozpočtu ÚSC (města)Garance

29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Změny v pracovním právu pro 2. čtvrtletí roku 2022Garance

29.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo si myslel, že rok 2022 bude ve znamení „klidu”, spletl se jak v obecné rovině, tak po stránce pracovněprávní. Byť některé změny v pracovním právu působí možná komplikovaně a přinášejí problémy, důležité je, že v nich opravdu nejde o…

Nemocenské pojištěníGarance

19.4.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při zahraničních pracovních cestáchGarance

1.4.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při zahraničních pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při tuzemských pracovních cestáchGarance

31.3.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

(Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…

Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

1.3.2022, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…

Finanční kontrola v obci/městěGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přílohy směrnice - finanční kontrola v obci/městěGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 10 z 30. 9. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Checklist k ověření správného nastavení finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému obceGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Checklist pro starostu obce k ověření správného nastavení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

17.2.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:

Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

13.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

7.2.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…

Zdravotní pojištěníGarance

25.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V rámci…

Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…

Přehled změn nejen v daňových předpisech 2021/2022Garance

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod č. 285/2021 Sb. byla zveřejněna novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, a také na třetí a další dítě. Dále byla od roku 2022 zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu. Z přechodných ustanovení ovšem vyplývá, že tato…

Přechod na poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného od 1. 1. 2022 podle zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištěníGarance

7.1.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého. Zde předkládáme výklad k postupu u nároků na tyto dávky, které vznikly v roce 2021 a přecházejí do ledna 2022.…

Změny v pracovním právu pro rok 2022Garance

5.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle řešení pracovněprávních důsledků, které přinesla pandemie onemocnění covid-19, se musejí personalisté a mzdové účetní jako každoročně vyrovnávat s dalším návalem legislativních změn v oblasti pracovního práva. Již na konci roku jsme informovali mj. o…

Odpisový plánGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor „OBALU – TITULNÍHO LISTU” uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Způsob účtování a evidence drobného dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého nehmotného majetkuGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Varianta směrnice o schvalování ÚZ (malé) obceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za schvalující orgán jedná a podepisuje na základě zmocnění (= výsledku hlasování) starosta obce.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestěGarance

1.1.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

celkem ujeto km:…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Manuál pro hospodaření s majetkem městaGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec – veřejnoprávní korporace, územní samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Zřizování příspěvkových organizacíGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přezkušování a oběh dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzorový cestovní příkazGarance

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pravidla pro odpisování majetkuGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzorový cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestuGarance

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Harmonogram účetní závěrkyGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: Územní samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkceGarance

1.1.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Hospodaření s majetkem obceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec - veřejnoprávní korporace, územně samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Rozpočtový proces města - pravidlaGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Tato směrnice stanoví postup při sestavování rozpočtu města XXX a jím zřizovaných organizací, postup při provádění úprav rozpočtu v průběhu kalendářního roku, při kontrole čerpání finančních prostředků rozpočtu, časového profilu rozpočtu během roku a při…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Ochrana a zpracování osobních údajů (podle GDPR) pro účetní oddělení obceGarance

1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená „orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt”. Pracovní skupina WP29 má za to, že tento pojem má být stanoven vnitrostátním právními předpisy. Z uvedených důvodů orgány veřejné moci a veřejné…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Spisový, archivační a skartační řádGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vedení knih operativní evidenceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: Územně samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Tiskopisy a zúčtovatelné tiskopisyGarance

4.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tiskopisy jsou mj. označovány též jako formuláře, blankety nebo dotazníky. Označují se tak listy papíru, na kterých je předtištěn text, grafické prvky (např. rámečky, rubriky) a obvykle v zápatí také výrobní (evidenční) značka a označení výrobce nebo…

Oceňování majetku účetně i daňověGarance

6.9.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až § 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se…

Novela vyhlášky o školním stravování od 1. 9. 2021Garance

30.8.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 9. 2021 nabyde účinnosti aktualizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve které došlo k několika změnám.

Skutečný majitel a jeho evidenceGarance

30.7.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také „zákon”), který přináší změny a zásadní zpřesnění určování skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Je tak možné s definitivní platností opustit…

Sociální služby a DPHGarance

8.6.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty se do pozice provozovatele sociální služby dostávají poměrně často a na rozdíl od kulturních nebo sportovních služeb uvedených v § 61 ZDPH, jejichž osvobození je podmíněno charakterem neziskového subjektu, mají sociální služby pravidla na…

Kulturní služby a DPHGarance

27.5.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.

Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

17.5.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce daně. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit…

Nahrávám...
Nahrávám...