dnes je 23.3.2023

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Pracovnělékařské službyGarance

6.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnělékařské služby (PLS) jsou zdravotní služby, které mají preventivní charakter. Jejich cílem je ochrana zdraví uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při práci a ochrana osob připravujících se na výkon povolání (žáků a studentů při praktickém vyučování a…

Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v ÚSC pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředkůGarance

27.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kritéria účelnosti, hospodárnosti a afektivnosti územně samosprávných celků (dále i ÚSC) byla stanovena na základě úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále také…

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

20.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Finanční kontrola v obci/městěGarance

15.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

27.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Silniční daňGarance

18.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zdravotní pojištěníGarance

12.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Změny v pracovním právu 2022/2023Garance

10.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

S koncem jednoho kalendářního roku a začátkem dalšího jsou vždy spojeny nějaké legislativní změny. Oblast pracovního práva nevyjímaje. Nejdůležitější jsou vždy změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), ale za…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Nemocenské pojištěníGarance

9.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Změny v oblasti sociálního zabezpečení na počátku roku 2023Garance

4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto zvýšení za vychované děti náleží jak k řádnému starobnímu důchodu, tak k předčasnému starobnímu důchodu, na který vzniká nárok podle § 31 ZDPo. Za…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2023Garance

3.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2023 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

1.1.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Přílohy směrnice - finanční kontrola v obci/městěGarance

1.1.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pravidla pro tvorbu opravných položek a tvorbu rezervGarance

1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Systém zpracování účetnictvíGarance

1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Schvalování účetní závěrkyGarance

1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: ÚSC XXXXXXXXXXXX

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. od 1. 1. 2023Garance

1.1.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 1. 1. 2023 (dále jen nařízení…

Datové schránky v roce 2023Garance

8.12.2022, Mgr. Tereza Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 1. 2023 nabude účinnosti další část novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ZEÚ” nebo jen „Zákon”), která byla provedena zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti…

Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

5.12.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…

Zaměstnanci - odstupnéGarance

3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…

Pomocný analytický přehledGarance

11.7.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocný analytický přehled (dále jen „PAP”) je účetní záznam, který obsahuje detailní členění vybraných informací z účetnictví příslušných účetních jednotek.

Sestavení rozpočtu ÚSC (města)Garance

29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při zahraničních pracovních cestáchGarance

1.4.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při zahraničních pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při tuzemských pracovních cestáchGarance

31.3.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

(Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…

Checklist k ověření správného nastavení finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému obceGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Checklist pro starostu obce k ověření správného nastavení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 

Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

13.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…

Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…

Vzorový cestovní příkazGarance

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkceGarance

1.1.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zřizování příspěvkových organizacíGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Odpisový plánGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor „OBALU – TITULNÍHO LISTU” uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Ochrana a zpracování osobních údajů (podle GDPR) pro účetní oddělení obceGarance

1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená „orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt”. Pracovní skupina WP29 má za to, že tento pojem má být stanoven vnitrostátním právními předpisy. Z uvedených důvodů orgány veřejné moci a veřejné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestěGarance

1.1.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

celkem ujeto km:…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Manuál pro hospodaření s majetkem městaGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec – veřejnoprávní korporace, územní samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Spisový, archivační a skartační řádGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vedení knih operativní evidenceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: Územně samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Způsob účtování a evidence drobného dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého nehmotného majetkuGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Hospodaření s majetkem obceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec - veřejnoprávní korporace, územně samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Harmonogram účetní závěrkyGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: Územní samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Přezkušování a oběh dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vzorový cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestuGarance

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Rozpočtový proces města - pravidlaGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Tato směrnice stanoví postup při sestavování rozpočtu města XXX a jím zřizovaných organizací, postup při provádění úprav rozpočtu v průběhu kalendářního roku, při kontrole čerpání finančních prostředků rozpočtu, časového profilu rozpočtu během roku a při…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pravidla pro odpisování majetkuGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Varianta směrnice o schvalování ÚZ (malé) obceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za schvalující orgán jedná a podepisuje na základě zmocnění (= výsledku hlasování) starosta obce.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Nahrávám...
Nahrávám...