dnes je 4.12.2023

Identifikovaná osoba k DPH

1.12.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní knihy - otevíráníGarance

27.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pružná pracovní doba

27.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální zápůjčka z FKSP

24.11.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z Evropské unieGarance

21.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.

Převod majetku od zřizovatele

20.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzavření některých pracovněprávních smluv elektronickou cestouGarance

16.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 10. 2023 už nepatří mezi písemnosti, na jejichž doručování dopadají přísná pravidla podle ZP (viz výčet uvedený v § 334 ZP), písemnosti týkající se vzniku a změn obsahu pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo…

Dar z FKSP zaměstnankyni na nemocenské

16.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce na dálkuGarance

13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…

Dlouhodobý majetek příspěvkové organizaceGarance

13.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek představují významné účetní kategorie majetku, které se vyskytují prakticky v každé příspěvkové organizaci.

Cestovní náhrady - náhrada výdajů při tuzemských cestáchGarance

10.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentáři jsou uvedeny náhrady jízdních výdajů, které přísluší zaměstnancům v podnikatelské sféře. Ve smyslu § 174 ZP postupuje obdobně zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených…

Zaúčtování odvodů DPH

10.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr na dobu určitouGarance

9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr lze uzavřít na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Zákoník práce přitom vychází z toho, že nebyla-li písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Chce-li proto zaměstnavatel dobu trvání pracovního…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Finanční příspěvek na výcvik psychologů

9.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSPGarance

6.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…

Darované pianino pro ZUŠ

6.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

1.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část sedmá zákoníku práce upravuje poskytování náhrad výdajů zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, a to zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel:

Neukončená investice

31.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňování majetku účetně i daňověGarance

30.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až § 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Úhrada faktury ze Šablon

27.10.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na hudební produkci na konferenci

24.10.2023, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíGarance

23.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb. se po několika letech do právní úpravy vrací možnost, aby vyjmenovaní zdravotničtí zaměstnanci v některých provozech a za stanovených podmínek mohli konat další dohodnutou práci přesčas nad limity obecně…

Čerpání z FKSP ve vazbě na nástup do práce

19.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o provedení práceGarance

16.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce je vedle pracovního poměru a pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti jedním ze základních pracovněprávních vztahů, ve kterých se realizuje výkon závislé práce. Dohoda o provedení…

Odpisování dlouhodobého majetkuGarance

16.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinností účetních jednotek stanovenou zákonem o účetnictví je povinnost dodržovat při vedení účetnictví mimo jiné i účetní metody stanovené prováděcími právními předpisy. V souladu s § 4 odst. 8 písm. g) ZoÚ se jedná zejména o tyto účetní…

Nákup markýzy na budově v nájmu

16.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační povinnost zaměstnavateleGarance

12.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již do výběrového řízení vstupuje uchazeč o zaměstnání s nějakou představou o tom, za jakých podmínek by práci u daného zaměstnavatele konal, čeho by se mu dostávalo, za co by nesl odpovědnost apod. Základní informace lze vyčíst z nabídky pracovního místa,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pojistná událost se spoluúčastí

12.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

11.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje ve svém § 3 ZP zásadní pravidlo – závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Nabíjení elektromobilů - účtování

11.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doprava do divadla jako dar

9.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond oprav v nebytových prostorech PO

6.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce 2023/2024Garance

2.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce byl k 1. 10. 2023 novelizován zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Soubory hmotných movitých věcíGarance

2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Úhrada cestovních výdajů u pedagogů

2.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtováníGarance

1.10.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který je vyslán na tuzemskou anebo na zahraniční pracovní cestu, je zaměstnavatel povinen poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud není dohodnuto, že záloha poskytnuta nebude. Zaměstnanec tedy o zálohu na pracovní cestu…

Právo stavbyGarance

27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Čerpání daňové úspory v PO

27.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovní náhrady

25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

PozemkyGarance

18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Účet 262 - Peníze na cestě

18.9.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...