dnes je 1.12.2022

Nemocenské pojištěníGarance

19.4.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.

Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

1.3.2022, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…

Zdravotní pojištěníGarance

25.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V rámci…

527 - Zákonné sociální nákladyGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Změny ve mzdové účtárně v roce 2022ZáznamGarance

20.12.2021, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:36

Webináře Vás seznámí se základními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Zdravotní pojištění 2022ZáznamGarance

16.12.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:17:22

Upozorníme vás na změny ve zdravotním pojištění, podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací…

Agenturní zaměstnáváníZáznamGarance

7.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:30

Základním cílem webináře je získání orientace v pravidlech agenturního zaměstnávání. Pozornost bude v prvé řadě zaměřena na obsah a správné nastavení dokumentů, které jsou v souvislosti s agenturním zaměstnáváním uzavírány. Dále bude z pohledu zaměstnavatele,…

336 - Sociální zabezpečeníGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

SVJ - vymezení základních práv a povinností při uplatňování DPHGarance

28.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH nestanoví pro SVJ jako právnickou osobu, která se zásadně odlišuje od právnických osob, které jsou v pozici běžných obchodních společností, zvláštní specifická pravidla pro uplatnění DPH, a proto je nutné pro zajištění správného postupu při…

Osoby samostatně výdělečně činné z pohledu zdravotního pojištěníGarance

10.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištěnci považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ jsou vyjmenováni v § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.

Odpočet od dosaženého příjmuGarance

6.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s uplatňováním odpočtu je v roce 2020 zapotřebí respektovat následující:

Minimální vyměřovací základGarance

3.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé nesmějí zapomínat, že pokud se na zaměstnance podle § 3 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. vztahuje povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu, musí být zajištěn odvod pojistného alespoň v…

Vyměřovací základ zaměstnance a výpočet výše pojistnéhoGarance

2.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb.) a nejsou od této daně…

Osoby bez zdanitelných příjmů z hlediska zdravotního pojištěníGarance

12.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 7. 2002 se z hlediska zdravotního pojištění považuje za osobu bez zdanitelných příjmů takový pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky, který nemá v rámci celého kalendářního měsíce příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné…

Neplacené volno a neomluvená absenceGarance

21.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do konce roku 2014 platilo, že v případě poskytnutí neplaceného volna se pojistné na zdravotní pojištění odvádělo, výjimky byly taxativně vyjmenovány v ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) až c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve…

Osoby, které se ve zdravotním pojištění nepovažují za zaměstnanceGarance

19.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je jako plátce pojistného za zaměstnance povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále také v případě,…

Právní úprava, významné hodnoty, osobní rozsah zdravotního pojištění, cizinci a veřejné zdravotní pojištěníGarance

14.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska placení pojistného a plnění zákonných povinností ve zdravotním pojištění postupují zaměstnavatelé a ostatní skupiny plátců pojistného (osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů) zejména v souladu s následující právní…

Zúčtování mezd a platů a zákonného zdravotního a sociálního pojištěníGarance

6.11.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podkladem pro vyúčtování pohledávek a závazků vůči zaměstnancům za provedenou práci a ostatní nároky vyplývající z pracovní smlouvy je zúčtovací a výplatní listina. Obsahuje nejen vyčíslení nároků zaměstnanců a srážky ze mzdy, ale i vyměřovací základy pro…

Refundace mzdyGarance

2.11.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec může být přidělen k výkonu práce pro jiného zaměstnavatele. Tento případ je upraven v § 43a ZP. Podle odst. 6 musí mít zaměstnanec pro výkon práce stejné podmínky, jako má u svého stálého zaměstnavatele. V odst. 4 se uvádí: „Po dobu dočasného…

Přehledy zaměstnavatele, oznamování pracovních úrazů a trestní odpovědnost zaměstnavateleGarance

8.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona jsou zaměstnavatelé povinni podávat přehledy o platbě pojistného všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, a to za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tento přehled…

Plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelemGarance

4.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen při plnění oznamovací povinnosti sdělit prostřednictvím formuláře „Přihláška a evidenční list zaměstnavatele”:

Vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištěníGarance

1.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občan s trvalým pobytem na území České republiky může být vyňat z účasti v českém systému veřejného zdravotního pojištění (tedy bez povinnosti přispívat platbami pojistného do tohoto systému) nejčastěji ze dvou následujících…

Zaměstnavatelé a zaměstnanciGarance

1.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby byl zaměstnavatel povinen platit pojistné za osobu, kterou zaměstnává, musí být tato osoba považována z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance, což je tehdy, pokud jí zaměstnavatel zúčtuje příjem ze závislé činnosti zdaňovaný podle § 6 ZDP nebo tento…

Odvod pojistného a kontrola zdravotní pojišťovnyGarance

1.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné placené zaměstnavatelem za příslušný kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Samoplátci, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, platí zálohu na…

ZaměstnavatelGarance

1.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo s trvalým pobytem na území ČR, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění…

Volba zdravotní pojišťovnyGarance

1.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních práv pojištěnce v oblasti zdravotního pojištění je právo na výběr resp. změnu zdravotní pojišťovny. Tato problematika je upravena v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a od 1. 9. 2015 pak v novém § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o…

525 - Jiné sociální pojištěníGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

528 - Jiné sociální nákladyGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátci pojistného na zdravotní pojištěníGarance

13.1.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatné rozvázání pracovního poměruGarance

4.1.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud nedojde v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru k dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, obrátí se zaměstnanec za účelem uplatnění svých práv na příslušný soud se žalobou na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Bude-li o žalobě podané…

Zaměstnávání osob dle koordinačních nařízení Evropské unieGarance

2.1.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud takto zaměstnaná osoba ukončí zaměstnání, odejme jí zaměstnavatel průkaz pojištěnce (kromě prokazatelných případů, kdy u takové osoby nadále trvá jiné zaměstnání) a odevzdá jej příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud zaměstnavatel nemá možnost průkaz…

Maximální vyměřovací základ a přeplatek u zaměstnavateleGarance

1.1.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do roku 2007 se tato problematika dotýkala pouze osob samostatně výdělečně činných, u kterých bylo toto maximum (neboli 50 % příjmů po odpočtu výdajů za rozhodné období kalendářního roku) stanoveno částkou 486 000 Kč, přičemž z této horní hranice se odvozovala…

524 - Zákonné sociální pojištěníGarance

24.4.2014, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...