dnes je 17.4.2024

České účetní standardy č. 701 až č. 710

11.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna…

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

Opravné položky k pohledávkámGarance

15.12.2015, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Opravné položky k pohledávkám se tvoří po datu splatnosti pohledávky do konce promlčecí lhůty. Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanoví v § 65 odst. 6 podmínky pro tvorbu opravné položky, jakmile uplyne 90 dní od data splatnosti, pak se vytvoří opravná položka ve…

Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich promíjeníGarance

27.5.2013, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo Pokyn č. D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, který nahradil Pokyn D-9. Pokyn GFŘ D-11 byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 7/2012, pod čj. 28…

Opravné položky k dlouhodobému majetkuGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastější případy tvorby opravných položek k dlouhodobému majetku jsou u neodpisovaného majetku na účtech 031 – Pozemky a 032 – Kulturní předměty. U ostatních složek dlouhodobého majetku se musí sledovat, zda opravná položka a součet oprávek…

Vymezení opravných položekGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku účetní jednotky. Jsou jednou z účetních metod, které zpřesní ocenění majetku podle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví tím, že vystihnou předvídatelná rizika a možné ztráty, které se…

Příklad tvorby a zúčtování rezervGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvková organizace má ve vnitřním předpisu stanovenou hranici významnosti pro tvorbu rezerv na opravy 1 000 000 Kč. V roce 2012 připravuje opravu střechy budovy, kde provozuje hlavní činnost i doplňkovou činnost. Předpokládaná výše nákladů…

Opravné položky k zásobámGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky lze vytvářet i k zásobám, pokud je splněna podmínka, že se ocenění zásob přechodně snížilo o více než 20 % hodnoty. Opravná položka se tvoří obdobně jako v předchozích příkladech v okamžiku, kdy pominou důvody pro nepřímé snížení…

Uplatňování rezerv v účetnictví vybraných účetních jednotekGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace, které jsou vybranými účetními jednotkami, neprovozují bankovní služby ani pojišťovací činnosti. Tvorba rezerv je zpravidla určena na opravy dlouhodobého majetku, může to být i na likvidaci odpadu, na pěstební činnost.…

Vymezení obsahu rezervGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze zákona o účetnictví v platném znění jsou podle § 7 odst. 1 účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě poskytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.…

Pravidla pro tvorbu opravných položekGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrná účtová osnova zařadila do účtové tř. 1 účty pro samostatné sledování opravných položek k jednotlivým složkám majetku v účtových …

Pronájem tělocvičny a tříd

7.8.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

AktivaceGarance

10.7.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivace jsou převody mezi středisky organizace. Na jedné straně je to druhotný náklad pro odebírající středisko a u dodávajícího střediska je to druhotný…

Zaúčtování služeb prádelny

21.2.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení hlavní činnosti školy

21.2.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní škola je příspěvkovou organizací obce. Ve zřizovací listině z r. 2002 jako vymezení účelu a předmětu činnosti má uvedeno: „Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v zákoně č. 29/1984. Pro mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu…

Nahrávám...
Nahrávám...