dnes je 23.7.2024

Input:

1/2001 F.z., Postup při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání územních orgánů s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za rok 2000

1/2001 F.z., Postup při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání územních orgánů s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za rok 2000
Postup
při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání územních orgánů s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za rok 2000
 
Referent: Ing. Růžičková, tel. 5704 2239
Č. j.: 123/102 513/2000
1. Okresní úřady, Magistrát hl.m. Prahy a magistráty Brna, Ostravy a Plzně (dále jen „okresní úřady”)
a)  Zkontrolují a odsouhlasí jednotlivé tituly dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, které podléhají finančnímu vypořádání a které jsou uvedeny Ministerstvem financí na přílohách č. 2a - 2g a doplní do nich požadované údaje o čerpání účelových prostředků, o vratkách v průběhu roku 2000 a o vratkách v rámci finančního vypořádání za rok 2000. Okresní úřady vyplní pouze ty přílohy, které se jich týkají. (Za rok 2000 MF nepožaduje přílohu 1a) a 1b), ale z důvodu zachování zvyklostí finančních vypořádání předchozích let nejsou ostatní přílohy přečíslovány.)
b)  Při vyplnění přílohy č. 2a - 2d do sloupce „Vyčerpáno” uvedou buď stejnou nebo menší částku, než jaká je uvedena ve sloupci „Poskytnuto”. Překročení účelových prostředků (týká se pouze poštovného a sociálních dávek) uvedou okresní úřady v komentáři. Do sloupce „K vrácení při finančním vypořádání” se vyúčtuje rozdíl sloupce „Poskytnuto”, sloupce „Vyčerpáno k 31. 12. 2000”, případně sloupce „Vráceno během roku 2000”. Sloupec „K využití v roce 2001” je určen pouze pro dotační titul povodňové škody, a to u obcí. (Podrobnější komentář u bodu 2i.) Převod dotací na odstraňování povodňových škod je navržen v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2001.
c)  Provedou na příloze č. 2e vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.
d)  Na příloze č. 2f provedou vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu za okres podle přílohy č. 5 k zákonu č. 58/2000 Sb., a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost, na školství a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.
e)  Prostředky poskytnuté okresním úřadům z kapitoly VPS jako posílení účelové dotace na dávky sociální péče realizované spisy Ministerstva financí pod čj. 373/75 586/2000, čj. 373/89 704/2000, čj. 373/95 284/2000 a čj. 373/101 246/2000 budou uvedeny a vyúčtovány na příloze č. 2g s rozdělením na vlastní okresní úřad a na obce.
f)  Okresní úřady doplní další údaje na přílohách 3-9.
g)  Předloží komentář k přílohám č. 2a-2g a přílohám č. 3-9 ke sdělení důležitých skutečností, které nelze získat z číselných údajů. V souvislosti se změnami vyplývajícími
Nahrávám...
Nahrávám...