dnes je 25.7.2024

Input:

10/2003 F.z., Vyhláška č. 535/2002 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

10/2003 F.z., Vyhláška č. 535/2002 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
535/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204
Čj.: 111/135828/2002
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, se mění takto:
1. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2)  Účetní výkazy sestavují
a)  podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen „správci kapitol”), organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí,
b)  podle odstavce 1 písm. a) a c) státní fondy.”.
2. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1)  Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.”.
3. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4)  Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému stanovuje příloha č. 4.”.
4. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2)  Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů
a)  uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,
b)  finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,
c)  přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7.”.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
 
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příloha č. l. k vyhlášce č. 535/2002 Sb.
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi
a státními fondy
 
1.
Organizační složky státu předkládají zřizovateli
1.1
čtvrtletně
a)
finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
b)
přehled rozpočtových opatření;
1.2
pololetně
a)
rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b)
výkaz zisku a ztráty,
c)
přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací;
Nahrávám...
Nahrávám...