dnes je 25.7.2024

Input:

111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 22. dubna 1998
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 100/1998/2 Sb.
 
 
210/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění pouze přílohu č. 1
147/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění 14 novelizačních bodů
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 94 nové znění odstavce 2, ruší část čtrnáctou
96/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 87 doplňuje písm. s)
121/2004 Sb.
(k 18.4.2004)
vkládá v § 46 odst. 4 písm. d); mění § 58 odst. 5 a § 87 písm. s) - již doplněné (!) předch. novelou; nová přechodná ustanovení
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 70 vkládá nový odst. 4
473/2004 Sb.
(k 24.8.2004)
v § 39 mění odst. 1 a 3 a
v § 81 mění odst. 1
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 49 doplňuje slova v odst. 3
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění, 9 novelizačních bodů
552/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, 62 novelizačních bodů, včetně přílohy, nová přechodná ustanovení
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
ruší slova v § 91 odst. 4 písm. a) a b), nahrazuje slova v § 91 odst. 6 a § 95 odst. 8 písm. g)
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 90 vkládá nový odst. 4
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 95 odst. 1 vkládá větu
624/2006 Sb.
(k 30.12.2006)
mění § 18 a vkládá nový § 18a a 107a, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 91 odst. 3
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 42 odst. 1 písm. f) a § 101 odst. 6
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 46 odst. 4 písm. d), § 79, § 83 odst. 3 a 5, § 90 odst. 3, § 106
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 19 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
110/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 70 odst. 4
419/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, přílohu č. 1
159/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 40 odst. 2, § 47b odst. 1, § 68 odst. 3, § 70, § 79 odst. 1, § 87, § 95 odst. 1
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 70 odst. 4; nové přechodné ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 39 odst. 8, § 42 odst. 1 písm. f), § 79 odst. 5, § 82 odst. 6
48/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 21 odst. 1, § 54, § 58; vkládá nový § 54a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 105
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění, celkem 294 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 168/2018 Sb.
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 54a
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 9 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2 a § 18
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 80 odst. 8, § 81a odst. 7 písm. b), § 87 odst. 1 písm. y) a část patnáctou
200/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 91 odst. 3
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 40 odst. 2
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
vkládá nový § 70a
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 88
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 39, § 39a, § 78, § 83, § 93f a § 93h
495/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá novou část sedmnáctou
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 93o odst. 2
153/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění přílohy č. 1 a 2
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 18; nové přechodné ustanovení
27/2024 Sb.
oprava tiskové chyby
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:
a)  uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
b)  umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
c)  poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,
d)  hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
e)  přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
f)  rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.
§ 2
(1)  Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.
(2)  Vysoká škola je právnickou osobou.
(3)  Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Označení „vysoká škola”, popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. Označení „univerzita”, popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy univerzitní.
(4)  Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost”).
(5)  Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty.
(6)  Typ vysoké školy je uveden v jejím statutu a musí být v souladu se stanoviskem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad”).
(7)  Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní.
(8)  Na vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol se mohou podílet i jiné právnické osoby, které se touto činností zabývají.
(9)  Nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický titul, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování
Nahrávám...
Nahrávám...