dnes je 18.5.2024

Input:

14/2000 F.z., Zásady pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou

14/2000 F.z., Zásady pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou
Zásady
pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou
 
Referent: Ing. Podhorný, tel. 5704 3184
Č. j.: 113/5 095/2000
Ing. Řípa, tel. 5704 3188
 
Ing. Zaňka, tel. 5704 3207
 
Článek 1
Účel zásad
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) jako ústřední orgán státní správy pro státní rozpočet a finanční hospodaření České republiky1/) vydává tyto zásady, kterými se stanoví jednotný postup orgánů státní správy při zabezpečování hospodárného vynakládání prostředku státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, účelově určených na financování programů (dále jen „účast centrálních zdrojů na financování programů”).
Článek 2
Základní pojmy
(1)  Programem se rozumí vymezení věcných, časových a finančních podmínek pořízení nebo technického zhodnocení hmotného a nehmotného investičního majetku, jeho údržby a oprav, vybavení nových kapacit drobným hmotným a nehmotným investičním majetkem a dále i jiné potřeby2odmiňující dosažení konkrétně definovaných cílů. Program se člení na projekty, akce a v odůvodněných případech též na podprogramy.
(2)  Správcem programu je ústřední orgán státní správy, v jehož rozpočtové kapitole je účast státního rozpočtu na financování programu stanovena nebo je v jeho pravomoci rozhodovat o použití prostředků fondů EU, fondů NATO a zaručených úvěrů.
(3)  Podprogram je ta část programu vymezená v jeho dokumentaci, která zabezpečí dosažení některého z cílů programu a jeho realizací vznikne provozuschopný celek.
(4)  Projektem se rozumí proces (příprava) sestávající ze vzájemně koordinovaných a řízených činností prováděných ve vymezeném časovém období k zabezpečení cílů definovaných ve schváleném programu nebo podprogramu, jehož realizace vyžaduje vypracování projektové dokumentace podle odstavce 5).
(5)  Projektovou dokumentací se rozumí technická dokumentace požadovaná zvláštními předpisy3/) a dokumentace stanovená správcem programu ve schválené dokumentaci programu nebo podprogramu.
(6)  Akcí se rozumí pořízení, technické zhodnocení, opravy a udržování hmotného a nehmotného investičního majetku a další činnosti, jejichž realizace nevyžaduje zpracování projektové dokumentace podle odstavce 5).
(7)  Účastí centrálních zdrojů na financování programu se rozumí
a)  individuálně posuzované kapitálové výdaje rozpočtových organizací nebo individuálně posuzované dotace poskytované ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím, obcím a ostatním právnickým a fyzickým osobám na financování konkrétní akce (dále jen „individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu”),
b)  účelově určené kapitálové resp. běžné výdaje rozpočtových organizací, příspěvky na činnost příspěvkových organizací, nebo dotace poskytované příspěvkovým organizacím, obcím a ostatním právnickým a fyzickým osobám na financování potřeb programu (dále jen „systémově určené výdaje státního rozpočtu”)
c)  poskytnutí návratných finančních výpomocí ze státního
Nahrávám...
Nahrávám...