dnes je 23.7.2024

Input:

15/2000 F.z., Zásady pro poskytování mimořádné státní finanční podpory při povodních, případně dalších přírodních katastrofách, způsob poskytování těchto podpor

15/2000 F.z., Zásady pro poskytování mimořádné státní finanční podpory při povodních, případně dalších přírodních katastrofách, způsob poskytování těchto podpor
Zásady
pro poskytování mimořádné státní finanční podpory při povodních, případně dalších přírodních katastrofách, způsob poskytování těchto podpor
 
Referent: Mgr. Liberová, tel. 5704 2542
Čj. 195/100 639/1999
1.
Obecné podmínky
1.1. K řešení stavu nouze a následných škod u subjektů postižených dopady živelných katastrof způsobených přírodními živly může být státem poskytnuta státní mimořádná finanční podpora, a to v rámci možností státního rozpočtu.
1.2. Tato pomoc může být poskytnuta v těch případech, kdy subjekty postižené živelnými pohromami nemohou odstranit škody způsobené povodněmi, případné dalšími přírodními katastrofami s použitím vlastních prostředků včetně využití finančních prostředků z pojistného plnění, s využitím pomoci základních územních samosprávných celků, tj. obcí nebo krajů.
1.3. Poskytnutí mimořádné finanční podpory je možné jen v těch případech, kdy náhlá živelná pohroma vyvolaná přírodními živly způsobí mimořádně závažné škody na větším území.
1.4. Na jednotlivé škodní události zejména při místně ohraničených pohromách se mimořádná finanční podpora ze státního rozpočtu zásadně neposkytuje. V těchto případech je eventuální poskytnutí mimořádné finanční podpory v kompetenci obce, nebo kraje.
1.5. Poškozený, kterému jeho majetková situace umožňuje odstranit škodu a zjednat nápravu stavu vlastními prostředky včetně pojistného plnění nebo pomocí bankovního úvěru, nemůže mimořádnou finanční podporu dostat.
1.6. Podpora je poskytována účelově.
1.7. Na mimořádnou finanční podporu není právní nárok, poskytuje se na základě zvážení všech souvisejících okolností.
2.
Účel mimořádné státní finanční podpory
2.1. Účelem mimořádné státní finanční podpory je poskytnutí finančních prostředků k odstraňování škod způsobených přírodní živelnou katastrofou.
3.
Předpoklady pro poskytnutí mimořádné státní finanční podpory
3.1. Mimořádní finanční podporu je možné poskytnout pouze za předpokladu, že vláda usnesením rozhodne o zavedení Opatření vlády pro poskytnutí mimořádné finanční podpory.
3.2. Mimořádnou finanční podporu lze poskytnout pouze tomu poškozenému subjektu, který se v důsledku škodní události v návaznosti na vznik přírodní živelné katastrofy dostal nezaviněně do mimořádného stav nouze a tento stav nemůže poškozený v dohledné době, na základě použití vlastních prostředků včetně využití finančních prostředků z pojistného plnění, nebo za využití pomoci základních územních samosprávných celků, tj. obcí, nebo krajů, změnit.
3.3. Mimořádný stav nouze je pro tento účel vymezen škodou značného rozsahu. Za takovou nelze pokládat škodu, která v jednotlivých případech nepřekročí 200 000,- Kč.
3.4. Předmětem plnění mimořádné státní finanční podpory nejsou škody, které jsou kryty nebo mohou být kryty plněním z titulu pojistitelných škodných událostí, nebo u kterých pojistitel nebyl vzhledem ke své finanční situaci schopen splnit svoje závazky.
4.
Forma a výše mimořádné státní
Nahrávám...
Nahrávám...