dnes je 25.6.2024

Input:

16/2000 F.z., Opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U

16/2000 F.z., Opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U
Opatření,
kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U
 
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Čj. 111/23 539/2000
 
ze dne 24. března 2000
Tímto opatřením se doplňuje Opatření MF č. 72/1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů (Finanční zpravodaj č. 11/1997), ve znění dalších dodatků:
I.
V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1 ze dne 3. ledna 2000 o novém návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2000 bod III/3 písmena c) a e) se v opatření č. 72/1997 příloze č. 1 doplňuje oddíl A. část III. takto:
„c)  rozpis schváleného rozpočtu na rok 2000 v sumářích výkazů o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin R02 - 4 U) do 31. března 2000;
údaje sumářů výkazů jsou předkládány Ministerstvu financí podle přílohy č. 2 s tím, že položka „OBDOBÍ” bude obsahovat hodnotu „02”; struktura vět souboru je stanovena v dodatku č. 2/2000 k opatření MF č. 72/1977 č. j. 111/96 832/1999 (Finanční zpravodaj č. 1/2000)
d)  přehled rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu makety tabulky „Výnosy a náklady příspěvkových organizací a další doplňující údaje” uvedené v příloze tohoto opatření do 31. března 2000. Přehledy budou předány na disketách příslušnému odvětvovému odboru Ministerstva financí.”
II.
Mění se ustanovení k části VII. přílohy č. 6:
9. Část VII. vybrané ukazatele státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené přílohou č. 4 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat rozpočtovou skladbou platnou od 1997 se všemi jejími doplňky.
Jednotlivé kapitoly vyplňují ukazatele uvedené v příslušných řádcích takto:
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění
7010
313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj
7020
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj
7030
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě
7040
301, 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 358, 374, 375
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě
7041
301, 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 358, 374, 375
Běžné výdaje související s výdaji účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku
7050
všechny kapitoly
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)
7060
301, 302, 303, 358, 381
Vrcholné státní návštěvy
7070
306
Vojenské výdaje
7080
307
Účelově vázané prostředky na výrobu v rámci programu L 159
7090
307
Nahrávám...
Nahrávám...