dnes je 23.7.2024

Input:

172/1991 Sb., Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 172/1991 Sb., Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
České národní rady
ze dne 24. dubna 1991
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
485/1991 Sb.
(k 29.11.1991)
mění
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
114/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění, v § 2 v odst. 1 doplňuje písm. d) a odstavce 4 a 5, vkládá § 2a, v § 4 odst. 1 ruší písm. d)
ÚZ 398/2000 Sb.
 
 
277/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění, vkládá § 2b, nová přechodná ust.
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 5 a 6
173/2012 Sb.
(k 29.6.2012)
vkládá § 2c a § 2d; ruší § 7; mění § 8
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 2
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni 23. listopadu 1990 příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na obce1) a v hlavním městě Praze též na městské části,2) , 3pokud obce a v hlavním městě Praze též městské části s těmito věcmi ke dni účinnosti tohoto zákona hospodařily.
(2)  Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí dále věci z vlastnictví České republiky, s nimiž začaly obce a v hlavním městě Praze též městské části hospodařit po 23. listopadu 1990 způsobem obdobným právu hospodaření, jestliže s nimi takto hospodařily ke dni účinnosti tohoto zákona.
(3)  Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na věci, které sloužily k plnění úkolů drobných provozoven národních výborů.
§ 2
(1)  Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí
a)  nezastavěné pozemky,
b)  pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob,
c)  stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek,
d)  pozemky zastavěné stavbami přecházejícími do vlastnictví obcí podle odstavců 4 a 5,

které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, pokud jsou ve vlastnictví České republiky a nepřecházejí do vlastnictví obcí podle § 1.
(2)  Pro účely tohoto zákona se za zastavěné pozemky považují též
a)  pozemky tvořící se stavbou jeden funkční celek,
b)  pozemky, na nichž bylo na základě pravomocného stavebního povolení započato se stavbou.
(3)  Je-li právním nástupcem obce zaniklé po 31. prosinci 1949 jediná obec, přechází věc do jejího vlastnictví. Je-li právních nástupců více, přechází věc do jejich podílového spoluvlastnictví rovným dílem.
(4)  Pokud nemovitosti, které obce vlastnily k 31. prosinci 1949, nepřecházejí do vlastnictví žádné obce podle odstavce 1, neboť tato obec zanikla, pak tyto přecházejí, a to spolu se stavbami uvedenými v odstavci 5, do vlastnictví té obce, jejíž území ke dni 1. července 2000 tyto nemovitosti tvoří.3a) Nachází-li se v příslušném katastrálním území tvořícím území obce jen část původní nemovitosti, přechází do vlastnictví obce jen tato část.
(5)  Spolu s nemovitostmi podle odstavce 1 přecházejí do vlastnictví obce dnem 1. července 2000 stavby účelových komunikací, drobné stavby sloužící k plnění funkcí lesa, k výkonu práva myslivosti nebo k ochraně trvalých porostů, drobné stavby melioračních zařízení a drobné stavby lesotechnických meliorací, pokud byly v období od 1. ledna 1950 do 24. května 1991 vybudovány na pozemcích, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, nebo přecházejí na obce podle § 2a tohoto zákona, pokud jsou ke dni 1. července 2000 ve vlastnictví České republiky.
§ 2a
(1)  Do vlastnictví obcí dnem 1. července 2000 přecházejí i nemovitosti vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. a) až d), které
a)  byly obcím přiděleny jako
Nahrávám...
Nahrávám...