dnes je 22.5.2024

Input:

č. 217/2004 Sb. NSS, Politické strany: pozastavení činnosti politických stran po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

č. 217/2004 Sb. NSS
Politické strany: pozastavení činnosti politických stran po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
k § 15 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 68/1993 a zákona č. 117/1994 Sb. (v textu též „zákon o politických stranách“)
K pozastavení činnosti politických stran nesmí docházet v zákonem vymezené ochranné době, která se váže na konání celostátních voleb do některého ze zastupitelských sborů (§ 15 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). Podle principu ústavně konformní interpretace právních předpisů je toto ustanovení nutno vykládat tak, že pozastavit činnost politické strany nelze ani v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Evropského parlamentu do desátého dne po posledním dni těchto voleb. Důvodem existence této ochranné doby je zamezit potenciálnímu zásahu do svobodné soutěže politických stran v okamžiku, kdy se strany nejvíce aktivizují a kdy plní svoji základní funkci. Od okamžiku vyhlášení voleb až do jejich skončení má přednost princip svobodné soutěže a politické plurality před zájmem státu na legitimní reglementaci činnosti politických stran.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2004, čj. Pst 12/2003-31)
Věc:  Vláda České republiky proti politické straně R. o pozastavení činnosti politické strany.

Dne 26. 3. 2003 podala u Nejvyššího správního soudu Vláda ČR (dále jen „navrhovatel“) návrh na pozastavení činnosti politické strany R. (dále jen „odpůrce“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost každoročně předložit Poslanecké sněmovně vždy do 1. dubna výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 1 zákona o politických stranách). Navrhovatel proto dospěl k závěru, že činnost odpůrce je v rozporu s ustanovením § 4 písm. a) zákona o politických stranách, a navrhl pozastavit jeho činnost.
Nejvyšší správní soud přerušil řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce s tím, že v tomto řízení bude pokračovat po desátém dni od konce voleb do Evropského parlamentu, tzn. po 22. 6. 2004.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 4 písm. a) zákona o politických stranách nemohou vznikat a vyvíjet činnost strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu. Z ustanovení § 18 odst. 1 stejného zákona vyplývá povinnost stran a hnutí předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu v členění konkretizovaném pod body a) až e) tohoto ustanovení. Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona může být činnost strany a hnutí rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 až § 5, § 6 odst. 5 a § 17 až § 19 zákona nebo se stanovami.
Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o politických stranách zakládá příslušnost Nejvyššího správního soudu rozhodovat o rozpuštění strany a hnutí, pozastavení činnosti strany a hnutí a o znovuobnovení jejich činnosti. Návrh podá
Nahrávám...
Nahrávám...