dnes je 17.1.2019
Input:

218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném k 31.5.2018

č. 218/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. června 2000
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
493/2000 Sb.
(k 29.12.2000)
mění § 33 odst. 3 a 4, ruší odst. 6 a přejmenovává zbývající odstavce
141/2001 Sb.
(k 26.4. 2001)
mění § 7 odst. 1 písm. o), § 45 odst. 6
187/2001 Sb.
(k 14.6.2001)
mění § 6 odst. 1 písm. i), § 16 odst. 1, § 44 odst. 1 písm. g), v § 45 vkládá nový odst. 6 a doplňuje odst. 10, mění § 53 odst. 6, § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 3
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, nové znění § 39 a 43, ruší § 40, § 41 a § 42, mění § 44 odst. 6,
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění v § 7 odst. 1 doplňuje písm. s) a na konci odst. 2 větu
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 66 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 8 odst. 2, § 19 odst. 2, § 20 odst. 3 a § 30 odst. 2
479/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 30 novelizačních bodů
479/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 15 novelizačních bodů a část přechodných ustanovení
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 odst. 2 nahrazuje slova
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 9 novelizačních bodů
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 7 odst. 1 písm. b)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění, 55 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 580/2004 Sb.
 
 
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 53 odst. 1 nahrazuje slova,
vkládá § 75a
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 36 odst. 3 doplňuje větu
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 36 odst. 3 ruší větu doplněnou předcházející novelou č. 127/2005 Sb.
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 33, 34, 45, v § 49 doplňuje odst. 10, v § 62 odst. 4
546/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 52 odst. 2 doplňuje slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 a § 7 odst. 2 - změna již provedena zák. č. 138/2006 Sb.
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
v § 14 vkládá nový odst. 10, nové přechodné ustanovení
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 7 odst. 1 písm. k), v § 14 odst. 3 písm. j) a § 75b (již vložen č. 230/2006 Sb.); ruší v § 14 odst. 10; mění v § 7 odst. 2, v § 37 odst. 1 a 2
140/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 4 odst. 1 vkládá písm. k) a v § 4 odst. 3 vkládá větu
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá § 75b
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - změna neprovedena
(před nabytím účinnosti bylo ustanovení zrušeno - viz zák. č. 26/2008 Sb.)
174/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 7 odst. 1, § 24 odst. 1, § 45 odst. 3 a 5, § 48 a § 52
218/2007 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá § 80a - změna neprovedena
(před nabytím účinnosti bylo ustanovení zrušeno - viz zák. č. 26/2008 Sb.)
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 44a odst. 8 vkládá věty
26/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48 odst. 8 a § 60
109/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění § 15 odst. 1
154/2009 Sb.
(k 4.6.2009)
v § 7 odst. 1 vkládá písm. z)
214/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 33 odst. 1 a 2 a § 34 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 44a odst. 8 a ruší část druhou
417/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
vkládá v § 49 odst. 11
421/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
mění § 23 odst. 1, § 24 odst. 8, § 25 odst. 1 písm. c), § 35 odst. 1 a 4, § 47, § 48 odst. 7, § 49
139/2010 Sb.
(k 20.5.2010)
mění § 14
199/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 35 a § 36 odst. 5
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 15 odst. 1 nové písm. f)
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 44a odst. 9 a 10, § 75b; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 14 odst. 2
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 7 odst. 1 a 2
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 36 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 49 odst. 11, § 62 odst. 4
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část třetí
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 39 odst. 2 a § 44a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
465/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
171/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění § 14, § 36 odst. 5, § 44 odst. 6, § 44a; vkládá § 18a; nové přechodné ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 44a odst. 4 písm. b)
501/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 odst. 1 písm. e) a i); ruší § 72
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 6 odst. 1 písm. a) a i)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 48 odst. 8 a § 60
25/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 45 odst. 11
357/2015 Sb.
(k 21.12.2015)
ruší slova v § 36 odst. 3
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 odst. 3 a § 14 odst. 4 písm. j)
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 10 odst. 5
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění celkem 16 novelizačních bodů
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
59/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 písm. h) bod 6, § 45 odst. 1 a odst. 11
203/2017 Sb.
(k 13.7.2017)
mění § 36 odst. 3
367/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 22 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 10 odst. 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled“), státního rozpočtu a státního závěrečného účtu,
b) příjmy a výdaje státního rozpočtu,
c) státní finanční aktiva a pasiva,
d) finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako organizační složka státu,1) Bezpečnostní informační služby1a) (dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu (dále jen „příspěvková organizace“),
e) finanční kontrolu,
f) podmínky zřizování státních fondů,
g) způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu,
h) hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu.
§ 2
Základní ustanovení
(1) Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.2)
(2) Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.
(3) Na peněžní prostředky státního rozpočtu není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
(4) V rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů a při pohybech na účtech státních finančních aktiv a financujících položek podle § 3 písm. i) se uplatňuje jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen „rozpočtová skladba“), které stanoví Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.
(5) Z důvodů zvláštního charakteru činnosti může ministerstvo vydat pro zpravodajské služby České republiky2a) zvláštní postupy pro jejich finanční hospodaření2b) .
§ 3
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel,
b) návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,
c) jinými peněžními prostředky státu peněžní prostředky státních finančních aktiv, příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu,
d) finančním vypořádáním dotace nebo návratné finanční výpomoci, přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků,
e) neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz