dnes je 23.7.2024

Input:

č. 222/2004 Sb. NSS, Kompetenční spory: poplatky za vedení kabelové televize

č. 222/2004 Sb. NSS
Kompetenční spory: poplatky za vedení kabelové televize
k § 2 odst. 1 a § 95 bodu 8 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (v textu též „zákon o telekomunikacích“)
k § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb.*)
k § 2 písm. Oas) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Příslušný vydat rozhodnutí o finančním plnění plynoucím z povinnosti dodávat signál kabelové televize je správní orgán [§ 95 bod 8 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů].
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 15. 3. 2004, čj. Konf 8/2003-20)
Věc:  Záporný spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem Plzeň-město v soudní věci žalobce akciové společnosti P. v P. a žalovaného Roberta T.vH.o zaplacení poplatku za užívání kabelové televize.

Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 16. 8. 2001 se Český telekomunikační úřad obrátil na tento soud s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc (kompetenčního sporu) podle ustanovení § 8a o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002. Spor vznikl mezi ním a Okresním soudem Plzeň-město ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba o zaplacení poplatku (ceny) za užívání kabelové televize. Protože o kompetenčním sporu Vrchní soud v Praze do 31. 12. 2002 nerozhodl, převzal řízení v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 131/2002 Sb. zvláštní senát.
Zvláštní senát usnesením rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město o zaplacení poplatku za užívání kabelové televize je správní orgán.
Z odůvodnění:
Žalobou, doručenou Okresnímu soudu Plzeň-město dne 1. 11. 2000, se žalobce domáhal vůči žalovanému zaplacení částky 756 Kč s příslušenstvím za užívání kabelové televize včetně filmového kanálu HBO za měsíce únor a březen 2000. Usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 19. 12. 2000 bylo řízení v této právní věci zastaveno s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Okresní soud v odůvodnění usnesení především poukázal na ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, s tím, že s ohledem na charakter služeb, které žalobce poskytoval žalovanému, nutno věc posuzovat podle citovaného zákona. Spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem této sítě a účastníkem poskytování telekomunikačních služeb, tedy podle ustanovení § 95 bodu 8 písm. d) téhož zákona, spadají do příslušnosti Českého telekomunikačního úřadu.
V návrhu na řešení kompetenčního sporu správní orgán proti tomu dovozoval, že v daném případě se nejedná o nároky z poskytování telekomunikačních služeb obecně, nýbrž ze služeb šíření programů rozhlasového a televizního vysílání, které je předmětem úpravy zákona č. 468/1991 Sb., resp. nyní zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Správní orgán poukázal i na ustanovení § 2 odst. 1
Nahrávám...
Nahrávám...