dnes je 25.6.2024

Input:

č. 227/2004 Sb. NSS, Doprava: profesní osvědčení

č. 227/2004 Sb. NSS
Doprava: profesní osvědčení
k § 60 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
k čl. V bodu 1 zákona č. 478/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
Držitelé osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel mohli požádat o výměnu dosavadního osvědčení za profesní osvědčení podle čl. V bodu 1 zákona č. 478/2001 Sb. jen za předpokladu, že takové osvědčení nepozbylo platnosti podle § 60 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.10.2003, čj. 5 A 137/2002-25)
Věc:  Ing. Libor V. v S. proti Ministerstvu dopravy o výměnu osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel za profesní osvědčení.

Ministerstvo dopravy a spojů zamítlo dne 14. 5. 2002 žádost žalobce ze dne 19. 3. 2002 o výměnu osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel za profesní osvědčení, neboť ji shledalo opožděnou. V odůvodnění uvedlo, že žádost měla být podána nejpozději do 31. 12. 2001, neboť uplynutím tohoto dne pozbylo předchozí osvědčení platnosti.
O rozkladu rozhodl žalobou naříkaným rozhodnutím dne 27. 8. 2002 ministr dopravy a spojů tak, že jej zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobce v žalobě zejména namítal, že žádost o výměnu osvědčení podal dne 19. 3. 2002 podle části páté článku V odst. 5 zákona č. 478/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a podle tohoto ustanovení měl na výměnu nárok. Byl držitelem platného osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel před datem 1. 1. 2001, a pokud mu žalovaný toto právo upřel, učinil tak v rozporu se zákonem, a to na základě nesprávného a zužujícího výkladu. Protože žádost o výměnu podal za účinnosti novely zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, provedené zákonem č. 478/2001 Sb., nemohla být jeho žádost zamítnuta. Dovozoval též rozpor napadeného rozhodnutí s § 46 správního řádu.
Nejvyšší správní soud žalobu zamítl coby nedůvodnou.
Z odůvodnění:
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
Nahrávám...
Nahrávám...