dnes je 9.12.2022

Input:

235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty

č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dani z přidané hodnoty
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen „daň”). Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně je
a)  dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen „převod nemovitosti”) za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
b)  poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
c)  pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát”) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,
d)  dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
(2)  Předmětem daně však není pořízení zboží z jiného členského státu, s výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně,
a)  pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 9, nebo
b)  pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od uplatňování daně podle § 6 nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, nejedná se o pořízení zboží podle písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalentní částku v jiné měně přepočtenou na českou měnu a tato částka nebyla ani překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského státu.
(3)  Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou osvobozena od daně.
§ 3
Územní působnost
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  tuzemskem území České republiky,
b)  třetí zemí území mimo území Evropského společenství,
c)  územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropských společenství.1)
(2)  Z území Evropského společenství jsou pro účely tohoto zákona vyloučena následující území jednotlivých členských států:
a)  ze Spolkové republiky Německo ostrov Helgoland a území Büsingen,
b)  ze Španělského království Ceuta, Melilla a Kanárské ostrovy,
c)  z Italské republiky Livigno, Campione d'Italia a italské vody jezera Lugano,
d)  z Francouzské republiky zámořské departementy,
e)  z Řecké republiky hora Athos.
(3)  Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
§ 4
Vymezení základních pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  úplatou zaplacení v penězích nebo platebními prostředky nahrazujícími
Nahrávám...
Nahrávám...