dnes je 21.5.2024

Input:

č. 238/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: povinné zastoupení v řízení o kasační stížnosti

č. 238/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: povinné zastoupení v řízení o kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 105 odst. 2 soudního řádu správního
Jestliže stěžovatel - fyzická osoba reaguje na výzvu soudu k odstranění nedostatku povinného zastoupení tím, že předloží procesní plnou moc pro osobu, která není advokátem, není tím odstraněn nedostatek povinného zastoupení; Nejvyšší správní soud takovou kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11.2003, čj. 4 As 45/2003-48)
Věc:  Naděžda P. v H. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím ze dne 5.2. 2003 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti stanovisku bývalého Okresního úřadu v Jičíně, jímž bylo vysloveno, že plánované stavební úpravy domu v k. ú. Jičín, který je kulturní památkou, se považují z hlediska státní památkové péče za přípustné v plném rozsahu.
Žalobkyně napadla toto rozhodnutí žalovaného žalobou; v řízení o ní byla zastoupena právnickou Mgr. Janou M. Krajský soud odmítl žalobu jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. s poukazem na § 68 písm. e) a § 70 písm. b) s. ř. s., neboť napadené rozhodnutí správního orgánu je rozhodnutím předběžné povahy.
Proti usnesení krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost; tu Nejvyšší správní soud odmítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 12. 9. 2003 vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc advokáta, který ji bude v řízení zastupovat. Uvedl dále, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, krajský soud předloží věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. V odůvodnění usnesení citoval ustanovení § 105 s. ř. s., podle něhož musí být v řízení o kasační stížnosti stěžovatel zastoupen advokátem, pokud on sám, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání, jež je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto ustanovení je donucující povahy a nepřipouští výjimek. Soud výslovně uvedl, že nedostatek zastoupení by bránil kasační stížnost projednat. Jde ovšem o překážku odstranitelnou, a proto je stěžovatelka vyzývána k tomu, aby ji ve stanovené lhůtě odstranila.
Stěžovatelka ve stanovené lhůtě předložila plnou moc pro
Nahrávám...
Nahrávám...