dnes je 22.5.2024

Input:

24/2003 F.z., Pokyn č. D-251: Sdělení k postupu finančních úřadů pří vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle úst. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

24/2003 F.z., Pokyn č. D-251: Sdělení k postupu finančních úřadů pří vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle úst. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn č. D-251
Sdělení k postupu finančních úřadů pří vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle úst. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Referent: Ing. Pavel Skála, tel.: 257 044 025
Čj.: 522/6 048/2003
 
ze dne 14. 2. 2003
Ministerstvo financí z důvodu jednotného postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odběr podzemních vod dle ustanovení § 88 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon”), vydává v souladu s usnesením vlády č. 1271 ze dne 16. 12. 2002 tento metodický pokyn.
Vybírání poplatku provádí místně příslušný finanční úřad podle sídla subjektu, který platí zálohy za odběr podzemní vody (dále jen „poplatník”). Tomuto finančnímu úřadu předloží poplatník poplatkové přiznání. Vzhledem ke skutečnosti neexistence schváleného vzoru poplatkového přiznání, jehož vydání není v kompetenci ústředního vodoprávního úřadu ani Ministerstva financí nebo územního finančního orgánu, je nutno pečlivě dbát na dodržení základních náležitostí podání dle ustanovení § 21 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní”), a příslušného ustanovení vodního zákona. Musí být tedy zřejmé kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, tj.
a)  přesné označení poplatníka včetně vlastnoručního podpisu poplatníka,
b)  údaje o skutečném množství odebrané vody,
c)  údaje o výši zaplacených záloh,
d)  účel užití odebrané podzemní vody (pro stanovení jednotkové výše poplatku) a výpočet skutečné výše poplatku,
e)  číslo bankovního účtu na který bude vrácen přeplatek (v případě existence přeplatku je poplatkové přiznání současně i žádostí o vrácení přeplatku).
Použití případného přeplatku na úhradu záloh na příští období je možné pouze tehdy, když o to poplatník výslovně požádá. Převedení případného přeplatku na úhradu jiných nedoplatků a vrácení přeplatku jinému poplatníku než tomu, který zálohy platil, je nepřípustné. Pokud chybí v poplatkovém přiznání některá z výše uvedených náležitostí, znemožňující jeho projednání, zejména pokud nebude zřejmé v souladu s ustanovením § 21 zákona o správě daní, kdo podání činí,
Nahrávám...
Nahrávám...