dnes je 23.7.2024

Input:

25/2003 F.z., Pokyn č. D-247: Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

25/2003 F.z., Pokyn č. D-247: Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů
Pokyn č. D-247
Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů
 
Vyřizuje: Ing. Čapková, tel.: 257 042 576
Čj.: 181/100 874/2002
Ing. Hajná, tel.: 257 043 006
ze dne 17. 4. 2003
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vydává tento pokyn.
Při uplatňování ZDPH u činností, které jsou uskutečňovány podle zvláštních právních předpisů, je rozhodný způsob vystupování osob, které tyto činnosti v daném řízení uskutečňují a způsob jejich určení nebo jmenování. V případě, že osoba vystupuje vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, přičemž jsou splněny všechny znaky podnikání podle obchodního zákoníku, je činnost uskutečňovaná touto osobou podle zvláštních právních předpisů zdanitelným plněním, a to poskytnutím služby podle § 2 odst. 1 písm. b) ZDPH a úhrada za tuto činnost podléhá DPH.
Při poskytování služeb se podle § 9 odst. 1. písm. e) ZDPH zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo zaplacením, a to tím dnem, který nastane dříve.
Podle § 12 odst. 1 ZDPH je plátce povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce daňový doklad.
Podle § 14 odst. 4 ZDPH v případě, že úhrada za zdanitelné plnění není považována za cenu podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je základem daně úhrada za zdanitelné plnění.
Úhrada za poskytovanou službu, v případě činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů, zahrnuje odměnu, náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas, v souvislosti s poskytovanou službou, podle příslušných vyhlášek.
U takto stanoveného základu se uplatňuje příslušná sazba daně podle poskytované služby.
V případě, že jsou nakoupené související služby s poskytovanou službou samostatně přefakturovány, postupuje se při uplatňování ZDPH podle § 14 odst. 13 tohoto zákona.
Do základu daně se nezahrnují úhrady, které nejsou výnosem a v případě jednoduchého účetnictví se do základu daně nezahrnují úhrady, které jsou příjmem, neovlivňujícím daňový základ, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do základu daně se např. nezahrnují soudní a správní poplatky, placené kolky, peníze přijaté do úschovy u notáře, peníze složené klientem v bance na účet advokáta na úhradu částek základního jmění apod.
1)  Činnost advokátů podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování právních služeb advokáty je zdanitelným plněním, protože se jedná o činnost, která je uskutečňována v rámci podnikání. Při poskytování právních služeb je plátce povinen vystavit daňový doklad pro klienta, který je plátcem.
Úhradou za zdanitelné plnění advokáta je odměna advokáta, včetně mimosmluvní odměny, náhrada hotových výdajů, vynaložených v souvislosti s poskytovanou právní službou a náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní služby, podle vyhlášky
Nahrávám...
Nahrávám...