dnes je 25.7.2024

Input:

256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 29. června 2001
o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
479/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 2 písm. a)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 22 novelizačních bodů, též vkládá § 30a
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 4 odst. 1 písm. a)
122/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění § 18 odst. 3, § 24 odst. 3, § 29 odst. 6
67/2006 Sb.
(k 1.5.2006)
mění celkem 28 novelizačních bodů
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část pátou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 21 odst. 1 písm. f)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 písm. a), § 4, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 8 odst. 4
202/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění § 26 odst. 1 a 2
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění, celkem 84 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 28 odst. 5
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 5b
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění § 3, § 12 a § 17; nová přechodná ustanovení
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 12 a § 17
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POHŘEBNICTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  tělem zemřelého mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud není za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26) použito pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům; tělem zemřelého je i tělo mrtvě narozeného dítěte,
b)  jinými lidskými pozůstatky plod po potratu, včetně biologických zbytků potratu, není-li možné je od plodu oddělit, podle zvláštního právního předpisu; jiným lidským pozůstatkem je vždy plod po umělém přerušení těhotenství,
c)  lidskými pozůstatky tělo zemřelého a jiné lidské pozůstatky,
d)  lidskými ostatky lidské pozůstatky po pohřbení,
e)  pohřbením uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu,
f)  veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace,
g)  hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren, nebo na vsypové louce,
h)  balzamací úprava lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem,
i)  konzervací úprava lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem,
j)  úpravou těla zemřelého jeho úprava před pietním uložením do konečné rakve, zejména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy a oblečení do šatů nebo rubáše,
k)  konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
l)  totožností jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a státní příslušnost zemřelého,
m)  exhumací vyzdvižení lidských ostatků nebo urny s lidskými ostatky z pohřebiště,
n)  oznámením úmrtí informování o úmrtí alespoň jedné z osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
o)  identifikací jiných lidských pozůstatků písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o potratu obsahující údaje o stáří plodu v týdnech, je-li známo, jeho pohlaví, pokud ho lze určit, datum potratu, je-li známo, nebo datum ukončení těhotenství a jméno, popřípadě jména, a příjmení matky,
p)  vypravitelem pohřbu fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení do 96 hodin od oznámení úmrtí nebo obec zajišťující pohřbení podle § 5 odst. 1 až 3.
§ 3
Neveřejná pohřebiště
Nahrávám...
Nahrávám...