dnes je 17.6.2024

Input:

257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění účinném k 1.2.2022

č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 29. června 2001
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 129/2001 Sb.
 
 
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 9 odst. 2 doplňuje písm. g), v § 11 odst. 3 doplňuje větu
216/2006 Sb.
(k 22.5.2006)
mění v § 9 odst. 2 písm. f)
341/2006 Sb.
(k 18.7.2006)
mění § 4 odst. 1 a 3, § 24 odst. 2; ruší v § 3 odst. 3 a pozn. č. 2
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 3 písm. a) a b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 21 odst. 4
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 23a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19 a § 20; ruší § 21
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 23a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na knihovny provozované na základě živnostenského oprávnění.
§ 2
Vymezení základních pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)  knihovnou zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven,
b)  knihovním dokumentem informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny,
c)  knihovním fondem organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů,
d)  meziknihovními službami soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení,
e)  historickým fondem knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů, které vznikly do roku 1860 nebo mají v daném oboru pro svou jedinečnost historickou hodnotu, popřípadě jiný knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu, pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jiném právním předpisu,
f)  konzervačním fondem knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů, které knihovna získala jako příjemce povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu,1)
g)  specializovaným fondem knihovní fond sestávající z knihovních dokumentů určitého, zpravidla oborového zaměření,
h)  regionálními funkcemi funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb,
i)  provozovatelem knihovny fyzická nebo právnická osoba, která svým jménem v knihovně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.
§ 3
Systém knihoven
(1)  Systém knihoven tvoří
a)  Národní knihovna České republiky (dále jen „Národní knihovna”), Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury (dále jen „ministerstvo”),
b)  krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje,
c)  základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce,
d)  specializované knihovny.
(2)  Knihovny uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) mohou být zřizovány i jinými subjekty neuvedenými v odstavci 1.
§ 4
Veřejné knihovnické a informační služby
(1)  Veřejné knihovnické a informační služby spočívají
a)  ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního
Nahrávám...
Nahrávám...