dnes je 25.6.2024

Input:

26/2000 F.z., Jak správně zaplatit daň

26/2000 F.z., Jak správně zaplatit daň
Jak správně zaplatit daň
 
Referent: Ing. Hladká, tel. 5704 4071
Čj. 474/37 518/2000
 
ze dne 12. května 2000
Pro snazší a bezproblémové placení daní je vhodné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.
Přitom:
  Předčíslí bankovního účtu ze dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1.
  Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2.
Celé číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se pak sestaví z předčíslí bankovního účtu a z matrikové části. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí se bez mezery uvede lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo účtu pro daň z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci), kteří mají zřízen vlastní bankovní účet, mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu. V případě, že účet nemají, mohou platit prostřednictvím poštovní poukázky („složenky”) typu „A-V”, což je nový typ poštovních poukázek, který Česká pošta používá pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po převzetí hotovosti na pobočce České pošty je poukázka potvrzena, přičemž jedna část poukázky zůstává uložena u České pošty a druhou část poukázky si ponechává odesilatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla doručena příjemci a byla bez problémů identifikována.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení dané poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje a pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním
Nahrávám...
Nahrávám...