dnes je 23.2.2019
Input:

262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.7.2019

č. 262/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
zákoník práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 191, § 363 odst. 1 a vkládá nový díl 2 v části čtrnácté hlavě I (red. pozn.: novela mění text zákona k 31.12.2006, tj. v platném, ještě neúčinném znění)
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 124 odst. 3 a § 303 odst. 1 písm. b)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 191, § 192 odst. 1, § 194, § 313 odst. 1 a § 370 odst. 1
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 62 odst. 5, § 63, § 289 odst. 1; ruší poznámku pod čarou č. 81
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 122 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
116/2008 Sb.
(k 14.4.2008)
ruší: v § 2 odst. 1 větu druhou, třetí a pátou; § 4; slova v § 18 a v § 20; v § 24 odst. 2 větu druhou; slova v § 278 odst. 1 a v § 281 odst. 1; v § 282 odst. 1 písm. c) a slova v § 282 odst. 2; v § 305 odst. 1 slova ve větě první a větu druhou; v § 321 odst. 2, 3 a 4 a v § 322 odst. 2 a 3
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 5 odst. 5 vkládá slova
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 203 odst. 2 mění písm. a)
294/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
vkládá § 93a; mění § 96 odst. 1 písm. a) a § 363 odst. 1; nové přechodné ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3 a § 347 odst. 4
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 224 odst. 2 písm. a), § 236 odst. 3 písm. a), § 371 odst. 1 a 3, § 386 odst. 2
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 5 odst. 5
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
v § 203 odst. 2 ruší písm. f)
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3, nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123, § 192 a § 194; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 48 odst. 5, § 62 odst. 4, 5 a 7, § 63, § 209 odst. 3, § 312 odst. 2, § 342 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 5 odst. 5, § 124 odst. 3, § 303 odst. 1 písm. b)
185/2011 Sb.
(k 8.7.2011)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 312 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f), § 192 odst. 1, 5 a 6, § 194; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 323 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 48 se odst. 5 a mění v § 103 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 109 odst. 3
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 335 odst. 2, 3 a 4 a § 337 odst. 2, 4 a 5
385/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 215 odst. 2 nové písm. i)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 2
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 1 a § 356 odst. 3
155/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 39, § 90 odst. 1, § 330, § 363
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 48 odst. 3 písm. c); nové přechodné ustanovení
182/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 365 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 122, § 123, § 136, § 137, § 199 a § 349; nové přechodné ustanovení
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 109
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 147 odst. 1 písm. a) a § 356 odst. 3
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 47, § 53 odst. 1 písm. b), § 204 odst. 2 a 3, § 217 odst. 4, § 219 odst. 1
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 347 odst. 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 337 odst. 4 a 5
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
ruší § 56a a v § 77 odst. 5 a 6
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
vkládá v § 319 odst. 3
93/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 319 odst. 3 písm. b)
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 201 odst. 3
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 192 odst. 1
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění§ 32 a § 94 odst. 2
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší slova v § 271b odst. 6 a § 271h odst. 1
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 16, § 320a; vkládá nový § 307b
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
vkládá v § 319 odst. 4
292/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 100
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 47, § 53 odst. 1, § 192 odst. 1, § 216 odst. 2 a § 219 odst. 1; vkládá § 191a
181/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 271b odst. 3; nové přechodné ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 66, § 192, § 194, § 271a a § 301a; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 1
Tento zákon
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) ,
d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),
e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé sankce za jeho porušení.
§ 1a
(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména
a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
c) spravedlivé odměňování zaměstnance,
d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.
(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.
§ 2
(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
§ 3
Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2) . Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
§ 4
Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
§ 4a
(1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.
(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.
§ 4b
(zrušen zák. č. 303/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 5
(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
(2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz