dnes je 23.7.2024

Input:

č. 276/2004 Sb. NSS, Dualismus práva: veřejnoprávní charakter výmazu ochranné známky

č. 276/2004 Sb. NSS
Dualismus práva: veřejnoprávní charakter výmazu ochranné známky
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí o výmazu ochranné známky z rejstříku ochranných známek není rozhodnutím správního orgánu o věci soukromoprávní ve smyslu § 46 odst. 2 [§ 68 písm. b)] s. ř. s. O žalobě proti takovému rozhodnutí je proto příslušný rozhodnout soud ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5)
Prejudikatura: shodně Soudní judikatura (ASPI Publishing) sešit 2/2004, č. 22.
Věc: Spor o pravomoc mezi Nejvyšším správním soudem a Obvodním soudem pro Prahu 9 ve věci výmazu ochranné známky z rejstříku ochranných známek.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 14. 8.
2000 byla k návrhu společnosti X., spol. s r. o., z rejstříku ochranných známek vymazána pro výrobky a služby ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění kombinovaná ochranná známka „isc INSICO“, zapsaná v ČR pod č. 183761, jejímž majitelem je společnost Y., spol. s r. o.
Majitel známky podal proti tomuto rozhodnutí rozklad; o něm rozhodl předseda Úřadu dne 5. 6. 2001 tak, že mu vyhověl, rozhodnutí vydané v I. stupni zrušil a vyslovil, že ochranná známka zůstává v platnosti v plném rozsahu.
Navrhovatel výmazu (původně X., později se změněným názvem „S.“) napadl toto rozhodnutí předsedy Úřadu dne 10. 8. 2001 žalobou ve správním soudnictví (§ 247 a násl. o. s. ř, ve znění tehdy účinném) u Vrchního soudu v Praze, kde byla věc zapsána pod sp. zn. 5 A106/2001. Vrchní soud však řízení do konce roku 2002 nedokončil a neskončenou věc převzal k dalšímu řízení nově zřízený Nejvyšší správní soud (§ 132 s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud pak - již podle právních předpisů účinných od 1. 1. 2003 - o původní správní žalobě věcně nerozhodl a usnesením ze dne 24. 7. 2003 ji pod čj. 5 A 106/2001-24 odmítl s poukazem na ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. Poučil současně žalobce o tom, že může do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle části páté občanského soudního řádu (scil. ve znění účinném po datu 1. 1. 2003) k místně příslušnému okresnímu soudu, a o tom, že při dodržení této lhůty mu zůstávají účinky dosud učiněných procesních úkonů zachovány.
Navrhovatel výmazu - žalobce - se tímto poučením řídil a podal u Obvodního soudu pro Prahu 9 ve zmíněné lhůtě žalobu proti Úřadu i proti vlastníkovi známky (společnosti Y.). Petitem žaloby se domáhal stejného výroku, jehož původně dosáhl v I. stupni správního řízení před Úřadem, tj. výmazu známky pro všechny výrobky třídy 9 a 42 mezinárodního třídění.
Obvodní soud vyzval žalované, aby se k věci vyjádřili. Zatímco vlastník známky se ve vyjádření zaměřil na vlastní podstatu známkového sporu (otázku zaměnitelnosti jeho známky se známkami žalobce) a připojil toliko doušku o tom, že úpravu příslušnosti soudu považuje za nešťastnou, a úvahu, že taková úprava nemůže mít dlouhé trvání, Úřad v podrobném vyjádření napadl příslušnost obvodního soudu a zdůvodňoval, že jde o věc správního soudnictví, o níž náleží rozhodovat
Nahrávám...
Nahrávám...