dnes je 23.7.2024

Input:

č. 301/2004 Sb. NSS, Cenné papíry: roční zpráva emitenta veřejně obchodovatelného cenného papíru o výsledcích hospodaření a o finanční situaci

č. 301/2004 Sb. NSS
Cenné papíry: roční zpráva emitenta veřejně obchodovatelného cenného papíru o výsledcích hospodaření a o finanční situaci
k § 80 odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb. (v textu též „zákon o cenných papírech“)*)
Způsob uveřejnění roční zprávy emitenta veřejně obchodovatelného cenného papíru o výsledcích jeho hospodaření a o jeho finanční situaci, který byl předepsán ustanovením § 80 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, nebylo možno obdobně vztáhnout na uveřejňování pololetních zpráv podle ustanovení § 80 odst. 3 téhož zákona
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2004, čj. 7 A 97/2001-42)
Věc: Akciová společnost L. v P. proti Komisi pro cenné papíry o pokutu za neuveřejnění pololetní zprávy o výsledcích hospodaření podle § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech.

Komise pro cenné papíry dne 23. 3. 2001 uložila žalobci podle § 86 odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech pokutu ve výši 160 000 Kč za porušení § 80 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že neuveřejnil v zákonné lhůtě zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí roku 2000.
Rozhodnutí správního orgánu napadl žalobce rozkladem, který Prezidium Komise pro cenné papíry dne 4. 7. 2001 zamítlo a rozhodnutí Komise pro cenné papíry potvrdilo.
Proti rozhodnutí Prezidia Komise pro cenné papíry žalobce podal žalobu, v níž zejména namítal, že zprávu o výsledcích svého hospodaření za první pololetí roku 2000 vyhotovil a zpřístupnil dne 28. 7. 2000, tedy ve lhůtě jednoho měsíce po ukončení pololetí, ve svém sídle a na místě určeném emitentem cenných papírů, čímž splnil svou povinnost uloženou mu ustanovením § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech. Žalobce dále uvedl, že povinnost stanovenou v § 80 odst. 1 zákona o cenných papírech nelze rozšiřovat i na ustanovení § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech, a dovozoval, že došlo k nesprávné interpretaci zákona o cenných papírech, a tím i k nesprávnému posouzení jeho jednání.
Žalovaná se v odpovědi na žalobu dovolávala krom jiného zásady jednotnosti právního předpisu a terminologické jednotnosti téhož paragrafu, jakož i sdělení Ministerstva financí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 11/1997, ve kterém ministerstvo pod bodem 79 uložilo emitentům veřejných obchodovatelných cenných papírů povinnost zasílat pololetní zprávy Ministerstvu financí (po 1. 4. 1998 je podle žalované třeba pokládat za jejich adresáta Komisi pro cenné papíry). Žalovaná rovněž upozornila na skutečnost, že účastníky kapitálového trhu na tuto problematiku upozorňuje Komise pro cenné papíry ve veřejných sdělovacích prostředcích.
Ze správního spisu vyplynulo, že žalobce zpřístupnil zprávu o výsledcích hospodaření za první pololetí roku 2000 ve svém sídle dne 28. 7. 2000 a zároveň ji předložil i městu P. a bance G.
Nejvyšší správní soud, který věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení, napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil správnímu orgánu k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Podle
Nahrávám...
Nahrávám...