dnes je 25.6.2024

Input:

č. 308/2004 Sb. NSS, Cenné papíry: účastenství ve správním řízení o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu

č. 308/2004 Sb. NSS
Cenné papíry: účastenství ve správním řízení o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu
k § 14 správního řádu
k § 78 odst. 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb. (viz též čl. II bod 1 zákona posléze uvedeného)
Účastníkem řízení, v němž je rozhodováno o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu podle § 78 odst. 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, je akciová společnost, která soubor akcií, o jejichž vyloučení se jedná, emitovala. Majitel akcie účastníkem takového řízení není.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, čj. 6 A 88/2002-79)
Věc: Ing. Miroslav N. v P. proti Komisi pro cenné papíry o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu.

Rozhodnutím společnosti RM-SYSTÉM, a. s., ze dne 6. 11. 2001 byly na základě čl. II bodu 1 zákona č. 362/2000 Sb, § 78a odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a čl. 29 odst. 1 písm. g) Tržního řádu vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s., cenné papíry společnosti T, druhu akcie v zaknihované podobě ve formě na doručitele, a to ode dne 22. 12. 2001.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (spolu s dalšími osobami) odvolání, která byla rozhodnutím žalované Komise pro cenné papíry ze dne 26. 3. 2002 podle § 60 správního řádu jako nepřípustná zamítnuta; žalovaná dovodila, že odvolání bylo podáno neoprávněnými osobami, neboť odvolatelé jako akcionáři nebyli účastníky správního řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno; účastníkem správního řízení byla podle žalované pouze obchodní společnost, která akcie emitovala a jíž se rozhodnutí o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu jako jediné přímo týkalo, a jen ta byla oprávněna podat proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně odvolání.
Rozhodnutí žalované napadl žalobce u Vrchního soudu v Praze žalobou. Namítl nezákonnost rozhodnutí správních orgánů obou stupňů spočívající v tom, že mu bylo v řízení upřeno postavení účastníka řízení. Žalobce tvrdil, že mu ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu postavení účastníka předmětného správního řízení náleželo, neboť jeho práva a právem chráněné zájmy jako vlastníka akcií, o jejichž vyloučení z obchodování na veřejném trhu se rozhodovalo, byla přinejmenším rozhodnutím přímo dotčena, nebylo-li o nich už rozhodováno v daném správním řízení přímo.
Žalobce dovodil, že na prvním místě je to právě akcionář jako vlastník vylučované akcie, jehož práva jsou dotčena, neboť na základě právních předpisů se tak v důsledku vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu mění jeho právní postavení. Vyloučení akcií z trhu nemá za následek „pouhé“ ztížení přístupu k informacím o emitentovi či omezení možnosti akcii zcizit na veřejném trhu, jak žalovaná uvádí v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Žalobce s odkazem na konkrétní ustanovení zákona o cenných papírech poukázal na oprávnění vlastníka akcie účastnit se veřejného trhu se svými akciemi, zadávat příkazy ohledně jejich prodeje, využívat při nakládání s akciemi informace poskytované organizátorem veřejného trhu i oprávnění
Nahrávám...
Nahrávám...