dnes je 28.2.2024

Input:

338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
ZÁKON
ze dne 4. května 1992
o dani z nemovitostí
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří
a)  daň z pozemků,
b)  daň ze staveb.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v evidenci nemovitostí.1)
(2)  Předmětem daně z pozemků nejsou
a)  části zastavěných ploch a nádvoří,1) které jsou zastavěny stavbami podléhajícími dani ze staveb,
b)  lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,2)
c)  vodní plochy1) s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslového chovu ryb,
d)  pozemky určené pro obranu státu.3)
§ 3
Poplatníci daně
(1)  Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky (dále jen „stát”), je poplatníkem daně právnická osoba, která má právo hospodaření4) nebo zřízeno právo trvalého užívání.5) U pronajatých pozemků, jejichž hranice v terénu ani v mapách evidence nemovitostí neexistují, neboť jsou sloučeny do větších celků, je poplatníkem daně nájemce. U pozemků spravovaných Pozemkovým fondem České republiky, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce.
(2)  V případě, že vlastník pozemku není znám nebo při pozemkových úpravách byl pozemek přidělen do časově omezeného nájmu, je poplatníkem daně uživatel.
(3)  Má-li k pozemku vlastnické právo nebo právo hospodaření více subjektů, nebo je-li k němu zřízeno právo trvalého užívání více subjektům, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.
(4)  Nájemce pozemku, není-li sám poplatníkem, za daň ručí.
§ 4
Osvobození od daně
(1)  Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a)  pozemky ve vlastnictví státu a obce,
b)  pozemky ve vlastnictví státu nebo obce, ke kterým mají právo hospodaření nebo nájem ústřední orgány státní správy, rozpočtové organizace zřízené ústředními orgány státní správy, okresním úřadem nebo obcí,
c)  pozemky ve vlastnictví státu a obec užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České a Slovenské Federativní Republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d)  pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky,6) které nejsou pronajaty, nebo pozemky převedené na Fond národního majetku České republiky,7)
e)  pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznaných,8) dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f)  pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví politických stran a hnutí a sdružení občanů,9)
g)  pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče,10) nadacím a
Nahrávám...
Nahrávám...