dnes je 22.5.2024

Input:

č. 346/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: zastavení řízení o opravném prostředku v přechodném období

č. 346/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: zastavení řízení o opravném prostředku v přechodném období
k § 129 odst. 3 soudního řádu správního
V postupu vrchního soudu, jenž poté, co bylo z moci § 129 odst. 3 s. ř. s. zastaveno řízení o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu, zaslal žalobci poučení o možnosti podat do 31. 1. 2003 proti rozhodnutí soudu o opravném prostředku kasační stížnost podle soudního řádu správního, nelze spatřovat nezákonnost, neboť řízení před vrchním soudem bylo zastaveno ze zákona a soud zaslal žalobci poučení nad rámec své zákonné povinnosti v zájmu ochrany jeho práv.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6.2004, čj. 3 Ads 54/2003-211)
Věc: Milan C. v L. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 22. 10. 1997 zamítla žalobcovu žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozhodnutí žalované rozsudkem ze dne 22. 7. 2002.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce v zákonné lhůtě odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
S ohledem na novou úpravu správního soudnictví byl stěžovatel přípisem Vrchního soudu v Praze, doručeným mu dne 18. 12. 2002, vyrozuměn o tom, že odvolací řízení u vrchních soudů, o nichž nebude rozhodnuto do 31. 12. 2002, budou ze
Nahrávám...
Nahrávám...