dnes je 15.7.2024

Input:

363/1999 Sb., Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném k 1.1.2014

č. 363/1999 Sb., Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1999
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 29/2000 Sb.
 
 
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
doplňuje § 39 odst. 7
316/2001 Sb.
(k 7.9.2001)
mění § 30 odst. 5 a odst. 10 písm. c), nová přechodná ust.
12/2002 Sb.
(k 16.1.2002)
vkládá nový § 39a
126/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
v § 11 odst. 3 ruší písm. b), v § 39 mění odst. 8 a 9 a doplňuje odst. 10
39/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění celkem ke všem datům 139 novelizačních bodů, nová přechodné ustanovení
39/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění
39/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 odst. 3 doplněná slova a § 35a odst. 2 písm. d)
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 12 odst. 1 písm. d)
ÚZ 409/2004 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění, 56 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 39 odst. 4 doplňuje písm. h)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 39 odst. 4 doplňuje písm. i)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 35a odst. 5 nahrazuje slova)
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 133 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 39 odst. 12 vkládá slova, ruší pozn. č. 15
ÚZ 349/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 10b odst. 1 a 2, § 21c odst. 4, 5, 6 a 7, § 33 odst. 9, § 39 odst. 8 písm. b)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 8 odst. 1 písm. f) a g), § 8 odst. 4 písm. a), § 8 odst. 5 písm. g) a h), § 11 odst. 3, § 23 odst. 5, § 38 odst. 4
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 36 odst. 1
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 5a, § 5c, § 13, § 35a, § 39
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 39 mění odst. 12
198/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
v § 13a vkládá odst. 2 a 3; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 23 odst. 5, § 30 odst. 4, § 37 odst. 1; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39 - změnu nelze uskutečnit vzhledem k provedeným změnám dle zák. č. 278/2009 Sb.
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část první
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 278/2009 Sb. k 1.1.2010)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 46
Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:
V položce 64 písmena a) a b) znějí:
 
„a)
podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti
50 000,-
b)
podání žádosti
 
 
 
- o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře
20 000,-
 
- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně
20 000,-
 
- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny
20 000,-
 
- o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění
20 000,-
 
- o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny
20 000,-”.
§ 47
Pro poplatky splatné přede dnem účinnosti tohoto zákona platí dosavadní předpisy.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 48
V § 61 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se slova „31. prosince 1999” nahrazují slovy „31. prosince 2000”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
§ 49
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se slova „pojistné jiných období9) ” nahrazují slovy „nezasloužené pojistné9) ”.
Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje a poznámky pod čarou č. 9) a 11) znějí:


9 § 13 odst. 2 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb.
11 § 13 odst. 2 zákona č. 363/1999 Sb.”.
2. V § 6 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 7) a 10) zní:
„a)  rezerv na neživotní pojištění10ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami stanovenými zvláštním právním předpisem,7


7 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
10 § 13 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.”.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 50
V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
Nahrávám...
Nahrávám...