dnes je 25.6.2024

Input:

37/2001 F.z., Sdělení k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění

37/2001 F.z., Sdělení k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
Sdělení
k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
 
Referent: Ing. Martin Pražan, tel.: 5704 2639
Čj. 251/24 735/2001
Vzhledem k vývoji v oblasti elektronických médií a s tím souvisejícího elektronického obchodování a v návaznosti na často vznikající diskuse a dotazy o tom, zda a jak používání počítačového vybavení při elektronických transakcích dává vzniknout stálé provozovně, se sděluje následující:
1. Z posledních závěrů Výboru OECD pro fiskální záležitosti (CFA) v této oblasti, které jím byly v schváleny a stanou se součástí Komentáře ke Vzorovému Modelu smlouvy o zamezení dvojího zdanění, vyplývá, že je třeba při posuzování vzniku stálé provozovny rozlišovat mezi počítačovým vybavením (zařízením) na jedné straně a daty a softwarem, které jsou používány tímto zařízením nebo jsou v něm uloženy, na straně druhé. Důvodem tohoto rozlišování je skutečnost, že software a elektronická data (potažmo i internetové stránky, které jsou kombinací obou) nejsou hmotným majetkem, a tudíž nemohou jako takové mít umístění, které by tvořilo místo činnosti (place of business) ve smyslu Článku 5 odstavec 1 Vzorového modelu. Na druhou stranu server, na němž je webová stránka uložena a díky němuž je přístupná, je vybavením, které má své fyzické umístění, a může proto zakládat trvalé zařízení pro podnikání (fixed place of business) společnosti, která tento server provozuje, a tudíž ho lze v níže popsaných případech považovat i za stálou provozovnu.
Uvedené členění mezi webovou stránkou a serverem je důležité proto, že podnik, který provozuje server, bývá většinou jiný než podnik, který provozuje svou činnost prostřednictvím internetové stránky. V praxi totiž existují poskytovatelé internetových služeb (Internet Service Provider-ISP), kteří provozují servery a na nich umisťují stránky jiných firem (klientů). To však ještě neznamená, že má klient tento server k dispozici. Navíc ani nelze říci, že by klient byl v takovém případě fyzicky přítomen na daném místě, jelikož webová stránka je nehmotná. Takto lze dovodit logický závěr, že internetová stránka nemůže dávat vznik stálé provozovně.
2. Naproti tomu existence počítačového zařízení, jako je např. server, vznik stálé provozovny zakládat může. Situace, kdy k tomu dochází, je nutné posuzovat podle okolností každého případu individuálně s ohledem na konkrétní typ podniku a činnosti, která je
Nahrávám...
Nahrávám...