dnes je 25.6.2024

Input:

č. 384/2004 Sb. NSS, Správní trestání: objektivní odpovědnost

č. 384/2004 Sb. NSS
Správní trestání: objektivní odpovědnost
k § 86 odst. 1 písm. b) a § 87 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákonů č. 15/1998 Sb. a č. 363/2000 Sb. (v textu též „zákon o cenných papírech“)
I v případě správní sankce podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, se jedná o objektivní odpovědnost (odpovědnost za protiprávní jednání bez podmínky zavinění). Skutečnost, že subjekt, který se dopustil protiprávního jednání, jednal v dobré víře, nemůže být důvodem zproštění této sankční odpovědnosti. Takováto okolnost však i se zřetelem na ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona může mít vliv na stanovení výše uložené pokuty.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2003, čj. 5 A 110/2001-34)
Věc: Akciová společnost C. v P. proti Komisi pro cenné papíry o pokutu.

Rozhodnutím žalované ze dne 22. 3. 2001 byla žalobci podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění účinném k 31. 12. 2000, uložena pokuta ve výši 105 000 Kč za porušení ustanovení § 80 odst. 3 téhož zákona, tj. za neuveřejnění zprávy o výsledcích hospodaření za první pololetí roku 2000 v zákonné lhůtě.
Žalobce podal rozklad, o kterém rozhodlo prezidium žalované dne 18. 7. 2001 tak, že snížilo pokutu uloženou žalobci na částku 80 000 Kč.
Proti rozhodnutí prezidia žalované brojil žalobce včas podanou žalobou u Vrchního soudu v Praze. Žalobce především namítal, že postupoval dle pokynu, kterého se mu dostalo koncem června 2000 od pracovnice žalované Mgr. C. Ta mu totiž sdělila, že na společnost v likvidaci se nevztahuje povinnost vypracovat a zaslat komisi roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 1999 a stačí zaslat na tento rok rozvahu, výsledovku a výpis z obchodního rejstříku; po skončení likvidace pak zprávu o likvidaci. Žalobce tedy byl v dobré víře, že se na něj povinnost uvedená v § 80 odst. 3 zákona o cenných papírech nevztahuje. Žalobce dále poukázal na skutečnost, že společnost je v současné době v likvidaci, a potýká se tedy s tíživou finanční situací. Uložená pokuta tuto situaci výrazně negativně ovlivní.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalovaná k žalobním námitkám ve vyjádření uvedla, že podle obsahu žaloby se žalobce v červnu roku 2000 dotazoval především na plnění informační povinnosti za rok 1999 podle § 80 odst. 1 zákona o cenných papírech (roční zpráva). V případě informační povinnosti za první pololetí roku 2000 (tedy podle § 80 odst. 3 téhož zákona) zaměstnankyně žalované podle předkládací zprávy správního orgánu I. stupně v předmětném rozhovoru sdělila, že žalobce tuto povinnost plnit nemusí, pokud ukončí likvidaci ještě před jejím vznikem. Kdyby však před vznikem povinnosti likvidaci neukončil, povinnost by mu vznikla. Žalobce navíc nemohl být v dobré víře ani pokud jde o zaslání roční zprávy za rok 1999, neboť sám přiznává, že měl žalované za toto období zaslat rozvahu, výsledovku a výpis z obchodního rejstříku, a v případě skončení likvidace i zprávu o likvidaci. Zaměstnankyně žalované tedy žalobci sdělila, že má za rok 1999 žalované zaslat potřebné
Nahrávám...
Nahrávám...