dnes je 22.5.2024

Input:

č. 389/2004 Sb. NSS, Celní právo: odpovědnost za celní delikt

č. 389/2004 Sb. NSS
Celní právo: odpovědnost za celní delikt
k § 293 písm. d) a § 298 odst. 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona
Odpovědnost právnických a fyzických osob (podnikatelů) za celní delikt je koncipována jako odpovědnost objektivní. Odpovědnost za správné vyplnění jednotné celní deklarace se proto nepřenáší na fyzickou osobu, která jako zástupce či zaměstnanec právnické osoby, jež je zástupcem deklaranta, jednotnou celní deklaraci vyplnila ve smyslu odst. 54 bodu 175 deklarace, která tvoří přílohu č. 16 k vyhlášce č. 135/1998, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.*) Citované ustanovení pouze upravuje způsob vyplňování jednotné celní deklarace za právnickou osobu a způsob stvrzování pravosti údajů, nikoliv odpovědnost podepsané fyzické osoby za údaje v deklaraci obsažené.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2004, čj. 3 As 3/2003-38)
Věc: Společnost s ručením omezeným R. v Ú. proti Celnímu ředitelství v Ústí nad Labem o pokutu podle celního zákona, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobci byla rozhodnutím Celního úřadu v Ústí n. L. ze dne 27. 3. 2001 uložena za celní delikt podle § 293 písm. d) celního zákona pokuta 15 000 Kč. Rozhodnutí vytýkalo žalobci, že způsobem uvedeným v citovaném ustanovení porušil ustanovení § 105 odst. 4 celního zákona. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že žalobce, jenž v celním řízení vystupoval formou nepřímého zastoupení na základě komisionářské smlouvy coby deklarant, způsobil, že mu bylo zboží propuštěno na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů, a je tedy osobou odpovědnou za výše uvedené porušení celních předpisů.
Žalovaný dne 31. 8. 2001 v odvolacím řízení rozhodnutí celního úřadu potvrdil a odvolání zamítl.
Žalobce podal proti pravomocnému rozhodnutí celního ředitelství správní žalobu.
Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 4. 2003 byla žaloba zamítnuta; krajský soud v důvodech rozhodnutí uvedl, že se žalobce dopustil zmíněného deliktu, je za něj odpovědný, a nebyl tedy napadeným rozhodnutím žalovaného zkrácen na svých právech.
Kasační stížnost, podanou žalobcem proti rozsudku krajského soudu, Nejvyšší správní soud zamítl.
Z odůvodnění:
Soud I. stupně uvedl, že v daném případě byl za deklaranta považován i nepřímý dovozce nebo vývozce, neboť ten činí celní prohlášení ve prospěch zastoupené osoby vlastním jménem; pokud tedy deklarant uvedl v celním prohlášení nesprávné nebo neúplné údaje, na jejichž základě bylo zboží propuštěno, způsobil porušení celních předpisů podle § 293 písm. d) celního zákona. V daném případě byla deklarantem právnická osoba, jež se svým jednáním dopustila celního deliktu podle ustanovení § 298 celního zákona; odpovědnost právnické osoby za celní delikt byla objektivní, proto nebylo nutné zjišťovat, zda k naplnění skutkové podstaty deliktu došlo v důsledku jejího zavinění. Nebylo proto nutné zkoumat ani případné zavinění osoby, jež byla za právnickou osobu podle ustanovení § 9 odst. 2 daňového řádu oprávněna k jednání před celními orgány. Jak uvedl krajský soud, ze správního spisu jednoznačně vyplynulo, že celní prohlášení vyhotovil právě
Nahrávám...
Nahrávám...