dnes je 25.6.2024

Input:

410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění účinném k 11.10.2022

č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění účinném k 11.10.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2005
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
343/2009 Sb.
(k 23.10.2009)
mění včetně příloh; přechodné ustanovení
465/2016 Sb.
(k 14.1.2017)
mění § 9
306/2022 Sb.
(k 11.10.2022)
mění § 12, § 18 a přílohy č. 1 a 3
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 1 zákona:
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky1) a školských zařízení1) zařazených do rejstříku škol a školských zařízení1) , s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc2) (dále jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání”). Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání3) , je-li živnost provozována v provozovně (dále jen „provozovny pro výchovu a vzdělávání”).
(2)  Požadavky na pracoviště praktického vyučování žáků středních škol, které se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, stanoví zvláštní právní předpis4) .
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)  dítětem předškolního věku fyzická osoba, která nezahájila plnění povinné školní docházky,
b)  žákem fyzická osoba, která zahájila povinnou školní docházku a účastní se vzdělávacího procesu v zařízeních pro výchovu a vzdělávání,
c)  zdravotním postižením mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vada řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení nebo chování,
d)  dlouhodobým pobytem pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter,
e)  krátkodobým pobytem pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny,
f)  přímo větratelnými prostory prostory přirozeně větrané (větrané z venkovního prostoru budovy čerstvým vzduchem) nebo nuceně větrané (mechanicky),
g)  zobrazovací jednotkou zařízení, které
Nahrávám...
Nahrávám...