dnes je 23.9.2020

Input:

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2.  
1. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb    
a) příděl do fondu – provozní náklad organizace  527 412 – 2 % z ročního objemu nákladů organizace na platy a na mzdy (vyhláška č. 114/2002 Sb.)
– dle ČÚS č. 704, bod 5.11.  
b) příjem peněžního daru  243 412  
c) náhrady od pojišťovny – předpis  315 412  
d) příjem půjčovného do pokladny fondu  261  412 zaměstnancům půjčeno sportovní zařízení pořízené z FKSP viz operace 2d)  
2. Použití fondu kulturních a sociálních potřeb   Poskytnuté půjčky z FKSP se do použití fondu nepromítají.  
a) příspěvek zaměstancům na stravování  412 243  
b) nákup rekreačních poukazů podle faktury od CK  412 321  Dokladem pro nákup jsou i u FKSP přijaté faktury.  
c) úhrada poměrné části rekreačního poukazu zaměstnanci na běžný účet FKSP  243 412  
d) faktura za sportovní vybavení – vybavení evidováno jako drobný hmotný majetek    558
028
412  
321
088
648  
– bude půjčováno zaměstnancům – půjčovné viz operace 1 d).
– dle ČÚS č. 705, bod 5.5.  
e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí z FKSP – přijatá faktura    042
412  
321
648  
dle ČÚS č. 7.05, bod 5.5  
f) úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP  321 243 Je vhodné odlišit AU k 321 pro faktury, ktearé budou hrazeny z FKSP.  
g) výběr hotovosti na nákup daru z FKSP – nákup daru (výdajový pokladní doklad)– příjem do pokladny FKSP– zakoupení daru za hotové  262

261
412
 
243

262
261
 
Nepeněžní dary poskytované z FKSP do výše 2 000 Kč jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.  
h) výdej materiálu pořízeného z fondu do spotřeby  412 112  
i) zaúčtování pořízeného materiálu z fondu koncem roku (var. B)  412 501  
j) příspěvek z FKSP podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 412 648  
 k) poskytnutí jednorázové (nenávratné) sociální výpomoci  412 243 dle ČÚS č. 704, bod 5.4.  
3.  Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP