dnes je 25.6.2024

Input:

416 - Fond reprodukce majetku, fond investic

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

416 – Fond reprodukce majetku, fond investic

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Fond reprodukce majetku, fond investic se vykazuje v rozvaze v položce C.II.5.  
 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu    
 Tvorba fondu reprodukce:    
1. Tvorba fondu reprodukce ve výši odpisů majetku 401 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.1. písm. a)  
2.  Tvorba fondu reprodukce ve výši přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku 431 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.1. písm. b)  
3. Tvorba fondu reprodukce ve výši výnosu z prodeje dlouhodobého majetku   dle ČÚS č. 704 bod. 7.1. písm. c)  
a) ve výši reálné hodnoty majetku  401 416  
b) ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548
příp. 416 
416
548 
dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c)  
4. Tvorba fondu reprodukce z darů, výnosy z povolených veřejných sbírek a z prostředků poskytnutých ze zahraničí určených na technické zhodnocení 401 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.1. písm. d)  
5. Tvorba fondu reprodukce majetku z příspěvku na provoz  401 416  
 Použití (čerpání) fondu reprodukce:    
6. Použití fondu reprodukce ve výši určené na financování pořízení a technického zhodnocení DNM a DHM a k úhradě úvěrů poskytnutých na tyto účely 416 401 dle ČÚS č. 704 bod. 7.2. písm. a)  
7. Použití fondu reprodukce ve výši určené na financování oprav a udržování majetku v případě, že o pořízení majetku bylo úžováno jako o transferu 416 401 dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. b)  
8. Použití fondu reprodukce ve výši určené na financování oprav a udržování majetku v případě pořízení majetku z jiných peněžních prostředků 416 648 dle ČÚS č. 704 bod. 7.2. písm. b)  
 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek    
 Tvorba fondu investic:    
1. Tvorba fondu investic ve výši odpisů majetku 401 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.3. písm. a)  
2. Tvorba fondu investic ve výši investiční dotace od zřizovatele 401 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.3. písm. a)  
3. Tvorba fondu investic ve výši výnosů z prodeje majetku   dle ČÚS č. 704 bod. 7.3. písm. b)  
a) ve výši reálné hodnoty majetku  401 416  
b) ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a reálnou hodnotou  548
příp. 416 
416
548 
dle ČÚS č. 704 bod 7.3. písm. b)  
4. Tvorba fondu investic ve výši darů a příspěvků jiných subjektů 241 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.3. písm. c)  
5. Tvorba fondu investic ve výši převodu z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.3. písm. d)  
6. Tvorba fondu investic ve výši převodu z rezervního fondu z ostatních titulů  414 416 dle ČÚS č. 704 bod. 7.3. písm. d)  
 Čerpání (použití) fondu investic:    
7. Použití fondu investic k financování investičních výdajů a k úhradě investičních úvěrů 416 401 dle ČÚS č. 704 bod. 7.4. písm. a)  
8. Použití fondu investic k odvodu do rozpočtu zřizovatele 416 401 dle ČÚS č. 704 bod. 7.4. písm. b)  
9. Použití fondu investic k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku z peněnžích prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu 416 401 dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. c)  
10. Použití fondu investic k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku z jiných peněžních prostředků 416 648 dle ČÚS č. 704 bod. 7.4. písm. c)  
11. Doplnění fondu investic z rezervního fondu vytvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 416 dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2.  
12. Tvorba fondu reprodukce z peněžních darů a příspěvků od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům 241 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c)  
13. Snížení fondu investic v případě nekrytí fondu peněžními prostředky ve výši odpisů 416 648 § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 


Poznámka

Položka "C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic" obsahuje podle § 27 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., stav fondu reprodukce majetku, případně fondu investic, tvořeného podle jiných právních předpisů. Účtování o fondech je upraveno Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky (dále také ČÚS) č. 704 – Fondy účetní jednotky.

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu

Fond reprodukce majetku je upraven § 58 ZRP.

Fond reprodukce majetku se tvoří:

  1. z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
  2. z přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku,
  3. výnosy z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku,
  4. z darů a z výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
  5. výnosy z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním,
  6. prostředky poskytnutými ze zahraničí určenými účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Prostředků fondu reprodukce majetku se používá:

  1. na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
  2. jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku,
  3. k úhradě úvěrů přijatých podle § 62 odst. 3 ZRP.

Prostředky fondu reprodukce majetku použité pro financování oprav a údržby majetku podle odst. 2 písm. b) se účtují do výnosů příspěvkové organizace.

Příspěvková organizace může při bezúplatném převodu

Nahrávám...
Nahrávám...