dnes je 9.12.2022

Input:

435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti

č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti
ZÁKON
ze dne 13. května 2004
o zaměstnanosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2
Státní politika zaměstnanosti
(1)  Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména
a)  zabezpečování práva na zaměstnání,
b)  sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob,
c)  koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu,
d)  tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce,
e)  uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,
f)  tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce,
g)  hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,
h)  poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce,
i)  poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
j)  opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob,
k)  opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce,
l)  usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.
(2)  Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace; při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů.
(3)  Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají
a)  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”),
b)  úřady práce.
§ 3
Účastníci právních vztahů
(1)  Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou
a)  Česká republika zastupovaná ministerstvem a úřady práce,
b)  fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,
c)  zaměstnavatelé;4) za zaměstnavatele se považují rovněž organizační složky zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby
Nahrávám...
Nahrávám...