dnes je 25.6.2024

Input:

č. 46/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku

č. 46/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku
k § 73 a § 107 soudního řádu správního
Zrušením rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o nepřiznání důchodu a vrácením věci k dalšímu řízení bez dalšího nehrozí tomuto správnímu orgánu nenahraditelná újma ve smyslu § 73 odst. 2 a § 107 s. ř. s. Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podané správním orgánem proti rozsudku krajského soudu, ve kterém správní orgán neuvedl žádné skutečnosti, z nichž splnění podmínek pro přiznání odkladného účinku dovozuje, Nejvyšší správní soud zamítne.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2003, čj. 1 Ads 10/2003-52)
Věc: Irena Š. v K. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. 3. 2003 zrušil rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 5. 2001, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a vrátil věc žalované k dalšímu řízení. Žalovaná se kasační stížností u Nejvyššího správního soudu domáhala zrušení rozsudku krajského soudu; současně navrhla,
Nahrávám...
Nahrávám...