dnes je 9.12.2022

Input:

48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
ZÁKON
ze dne 7. března 1997
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění”) a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována.
§ 2
Osobní rozsah zdravotního pojištění
(1)  Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
a)  osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
b)  osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky,(dále jen „pojištěnci”).
(2)  Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.
(3)  Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí výkon činností podle § 5 písm. a), je-li zaměstnanec účasten nemocenského pojištění (péče).
(4)  Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.
(5)  Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném cizích právních předpisů nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).
§ 3
Vznik a zánik zdravotního pojištění
(1)  Zdravotní pojištění vzniká dnem :
a)  narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
b)  kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c)  získání trvalého pobytu na území České republiky.
(2)  Zdravotní pojištění zaniká dnem :
a)  úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
b)  kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c)  ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
ČÁST DRUHÁ
POJISTNÉ
Plátci pojistného zdravotního pojištění
§ 4
Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen „plátci pojistného”) jsou:
a)  pojištěnci uvedení v § 5,
b)  zaměstnavatelé,
c)  stát.
§ 5
Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
a)  je zaměstnancem v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění (péče). Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance v pracovním poměru (dále jen „zaměstnanec”) dále považují:
1.  osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik;
2.  osoby ve
Nahrávám...
Nahrávám...