dnes je 25.7.2024

Input:

5/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami

5/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami
Opatření,
kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Marcela Žárová, tel. 5704 4157
Čj. 281/113 411/2001
 
ze dne 17. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se stanoví postupy pro sestavení konsolidované účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami.1)
(2)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které podle § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, sestavují konsolidovanou účetní závěrku.
(3)  Toto opatření se nevztahuje na Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky.
(4)  Postupy pro provedení konsolidace a základní pravidla pro sestavení a předkládání konsolidované rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloha jsou stanoveny v přílohách tohoto opatření.
(5)  Pokud pro sestavení konsolidované účetní závěrky se použijí mezinárodní účetní standardy, nepostupuje se podle tohoto opatření.
(6)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.2)
Čl. II
Toto opatření nabývá účinností dnem vyhlášení a poprvé se podle něho postupuje při konsolidaci účetní závěrky za rok 2002.
 
Ministr financí České republiky:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha 1
Postupy pro konsolidaci
Čl. I
Vymezení pojmů pro účely postupů pro konsolidací
(1) Konsolidovaná účetní závěrka
(1.1.) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrky skupiny podniků (ekonomického seskupení účetních jednotek), která slučuje stav majetku a závazků (dluhů) a dosažené výsledky hospodaření mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které ovládá nebo v nichž má podstatný vliv.
(1.2.) Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek. Neslouží pro účely daňové ani pro účely rozdělování výsledků hospodaření.
(1.3.) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří
a)  rozvaha (bilance)
b)  výkaz zisku a ztráty
c)  příloha včetně přehledu o peněžních tocích.
(2) Pro účely tohoto Opatření se rozlišují tyto stupně závislosti (vlivu) jednoho podniku nad druhým podnikem:
a)  rozhodující vliv
b)  podstatný vliv
c)  společný vliv.
(2.1.) Rozhodující vliv
Rozhodujícím vlivem jedné účetní jednotky (mateřského podniku) nad jinou (dceřiný podnik) se rozumí takový stupeň závislosti (vlivu), který pramení z:
a)  přímého nebo nepřímého uplatňování více než 50 % hlasovacích práv dceřiného podniku, pokud z tohoto uplatňování vyplývá ovládání operativních a strategických politik dceřiného podniku,
b)  nebo z prokazatelného ovládání operativních a strategických politik a přitom mateřský podnik je současně v daném podniku akcionářem nebo společníkem.
(2.2) Podstatný vliv
Nahrávám...
Nahrávám...