dnes je 9.12.2022

Input:

504/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

č. 504/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.
§ 2
(1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou zřizovány podle zvláštních právních předpisů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a to
a)  politické strany a politická hnutí,
b)  občanská sdružení,
c)  církve a náboženské společnosti,
d)  obecně prospěšné společnosti,
e)  zájmová sdružení právnických osob,
f)  organizace s mezinárodním prvkem,
g)  nadace a nadační fondy,
h)  společenství vlastníků jednotek,
i)  veřejné vysoké školy, a
j)  jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání,

(dále jen „účetní jednotky”).
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(K § 18 odst. 4 zákona)
HLAVA I
ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3
(1)  Účetní závěrka účetních jednotek uvedených v § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.
(2)  V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.
§ 4
(1)  V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.
(2)  Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky.
(3)  Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v Kč. Položky „Aktiva celkem” (netto) a „Pasiva celkem” se musí rovnat. Položka „D. Výsledek hospodaření po zdanění” za běžné účetní období ve výkazu
Nahrávám...
Nahrávám...