dnes je 25.6.2024

Input:

51/2002 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví - výroční zpráva za rok 2001

51/2002 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví - výroční zpráva za rok 2001
Státní dozor v pojišťovnictví
Výroční zpráva za rok 2001
 
Ministerstvo financí:
Letenská 15, cz - 118 10 Praha 1
Pracoviště:
Legerova 69, Praha 1
Tel.:
+420 25704 1111
Fax.:
+420 25704 3049
E mail:
podatelna@mfcr.cz
URL:
http//www.mfcr.cz
 
Úvodní slovo
 
I. Státní dozor v pojišťovnictví
 
1. Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
 
 
1.1 Spolupráce s tuzemskými subjekty
 
 
1.2 Spolupráce se zahraničními subjekty
 
2. Legislativní činnost
 
3. Povolovací a schvalovací činnost
 
4. Kontrolní činnost
 
 
4 1 kontrola od stolu
 
 
4.2 kontrola na místě
 
5. Ostatní činnosti
 
 
5.1 Analytická a statistická činnost
 
 
5.2 Registrační činnost
 
 
5.3 Metodicko - poradenská činnost
II. Pojistný trh České republiky
 
1. Struktura pojistného trhu
 
2. Předepsané pojistné
 
3. Aktiva pojišťoven
 
4. Technické rezervy a skladba finančního umístění
Seznam použitých zkratek a užitečných webových stránek
Seznam příloh
Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
pojišťovnictví České republiky je stabilním, dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Tak může znít jednoduchý výrok, charakterizující odvětví, kterému v roce 2001 bylo deset let, bereme-li za základ jeho novodobé historie zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Jaký byl ten desátý rok z pohledu státního dozoru v pojišťovnictví, se pokusí informovat čtenáře tato výroční zpráva státního dozoru v pojišťovnictví za rok 2001, volně navazující na, v pořadí první, výroční zprávu za rok 2000. Připomeňme si, že první výroční zpráva byla zpracována poněkud netradičně. Obsahovala totiž kromě faktů roku 2000 také stručné informace o vývoji odvětví, včetně státního dozoru v něm, za celé předchozí období.
Svým uspořádáním dostává předkládaná výroční zpráva podobu srozumitelnou veřejnosti odborné i laické, podobu materiálu obsahujícího jak základní faktografické informace za hodnocený rok, tak i časové řady vybraných ukazatelů za celé sledované období.
Ve dvou základních tématicky zaměřených blocích - „Státní dozor v pojišťovnictví” a „Pojistný trh České republiky” -informuje o rozhodujících aktivitách dozoru, dokumentuje změny pojistného trhu a komentuje základní trendy dosavadního i očekávaného vývoje.
Jaký tedy byl ten jubilejní, desátý rok pojišťovnictví očima státního dozoru v pojišťovnictví? Především pokračovala stabilizace činnosti dozoru v rámci Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, a to orientací na tři základní aktivity: legislativní činnost, licenční činnost a kontrolní činnost. Blíží se rok 2003, kdy má být pojistné právo České republiky harmonizováno s právem Evropského společenství a pojišťovny českého pojistného trhu mají být připraveny na vstup České republiky do Evropské unie.
V roce 2001 pokračoval proces „přelicencování” pojišťoven, což je prakticky uvedení jejich právních poměrů do souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pro pojišťovny je „přelicencování” prvním základním předpokladem k dalším aktivitám, vedoucím k získání tzv. „jednotného evropského pasu”, nezbytného pro budoucí působení na pojistném trhu států Evropské unie.
Rok 2001 byl rokem, kdy se stal Úřad státního
Nahrávám...
Nahrávám...