dnes je 22.5.2024

Input:

52/2000 F.z., Opatření, kterým se mění opatření MF čj. 111/74 200/1997 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000

52/2000 F.z., Opatření, kterým se mění opatření MF čj. 111/74 200/1997 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000
Opatření,
kterým se mění opatření MF čj. 111/74 200/1997 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
Článek I
 
Referent: Ing. Tláskalová, tel. 5704 3191
Čj. 114/117 849/2000
Ing. Paroubek, tel. 5704 2419
ze dne 4. prosince 2000
Opatření Ministerstva financí č. j. 111/74200/1997 o rozpočtové skladbě ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 111/50 030/1998, č. j. 111/60 840/1998, č. j. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000 se mění takto:
1. § 1 odst. 1 zní:
„(1) Toto opatření stanoví způsob třídění údajů o plánovaných a uskutečněných peněžních operacích státního rozpočtu, státních fondů, rezervních fondů organizačních složek státu, státních finančních aktiv a rozpočtů a fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (dále jen „rozpočtová skladba”).”
2. V § 1 odst. 2 se slova „fondy rozpočtových organizací zřízených ústředním orgánem státní správy” nahrazují slovy „fondy organizačních složek státu”.
3. V § 1 odst. 3 se slova „obcí, jimi zřízených rozpočtových organizací, dobrovolných svazků obcí a vyšších územních samosprávných celků” se nahrazují slovy „obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí”. Poznámka pod čarou č. 4) se vypouští.
4. § 1 odst. 4 se zrušuje.
5. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „rozpočtových organizací a všech ostatních” nahrazují slovy „organizačních složek státu a” a na konci slova „rozpočtových organizací” slovy „organizačních složek státu”.
6. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „správních úřadů, vyšších územních samosprávných celků” nahrazují slovem „krajů” a slova „rozpočtových organizací” slovy „organizačních složek státu”.
7. V § 2 odst. 3 písm. b) se za slova „hospodářské činnosti” doplňují ,slova „podle zvláštního zákona4) a podnikatelské činnosti5)”.
8. Poznámky pod čarou č. 4) a 5) znějí:


„4 § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o směně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
5 § 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.”.
9. V § 4 odst. 1 se slova „subjektu, v němž” nahrazují slovy „subjektu nebo organizační složky, v nichž”.
10. V § 4 odst. 3 se slova „subjektů podle § 1 odst. 3 je v pravomoci a působnosti těchto subjektů” nahrazují slovy „obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí je v jejich pravomoci a působnosti”.
11. V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova „a státních finančních aktiv”.
12. V § 4 se zrušují odstavce 5 a 6. Odstavec 7 se označuje jako odstavec 5 a zní;
„(5) Pro kapitoly platí § 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
Nahrávám...
Nahrávám...