dnes je 23.7.2024

Input:

53/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání"), ve znění účinném k 1.1.2014

53/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání"), ve znění účinném k 1.1.2014
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
66/2004 F.z.
(k 1.1.2005)
text nahrazen v plném rozsahu
65/2005 F.z.
(k 1.1.2006)
změna ČÚS č. 401, 403, 406, 408, 409, 411, 412, 413 a 414
67/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 401
68/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 403
69/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 404
70/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 405
71/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 406
72/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 408
73/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 409
74/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 411
75/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 412
76/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 413
77/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 414
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání”)
 
Číslo
Název
401
Účty a zásady účtování na účtech
402
Otevírání a uzavírání účetních knih
403
Inventarizační rozdíly
404
Kursové rozdíly
405
Deriváty
406
Operace s cennými papíry a podíly
407
Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
408
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409
Dlouhodobý majetek
410
Zásoby
411
Zúčtovací vztahy
412
Náklady a výnosy
413
Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414
Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví
Český účetní standard pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401
Účty a zásady účtování na účtech
 
1.
Cíl
 
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování na účtech za účelem docílení v souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
 
 
2.
Obsahové vymezení
2.1.
Okamžik uskutečnění účetního případu
2.1.1.
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde zejména ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku , resp. dluhu , vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy) . Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
Nahrávám...
Nahrávám...