dnes je 23.7.2024

Input:

54/2004 F.z., Vyhláška č. 544/2004 Sb. ze dne 12. října 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.

54/2004 F.z., Vyhláška č. 544/2004 Sb. ze dne 12. října 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
č. 544/2004 Sb. ze dne 12. října 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 bodě 1 podbodu 1.2, bodě 2 podbodu 2.1, bodě 4 podbodu 4.2, bodě 5 podbodu 5.2 a v příloze č. 2 bodě 1, bodě 3 podbodu 3.2, bodě 4 podbodu 4.2, bodě 5 podbodu 5.2 a bodě 9 písm. b) se slovo „pololetně” nahrazuje slovem „čtvrtletně”.
2. V příloze č. 1 bodě 8 písm. a) se slova „a třech vyhotovení” nahrazují slovy „a ve dvou vyhotoveních”.
3. V příloze č. 1 bodě 10 se slova „a třech vyhotoveních” nahrazují slovy „a ve dvou vyhotoveních”.
4. V příloze č. 1 bodě 13 písm. a) se slova „před 24. kalendářním dnem” nahrazují slovy „před 20. kalendářním dnem” a slovo „(pololetí)” se zrušuje.
5. V příloze č. 1 bodě 13 písm. e) se slova „před 10. únorem” nahrazují slovy „před 1. únorem” a slova „nejpozději do 31. ledna” se nahrazují slovy „nejpozději do 20. ledna”.
6. V příloze č. 1 bodě 14 písm. a) se slovo „běžného” nahrazuje slovem „následujícího”.
7. V příloze č. 1 bodě 15 se za slova „Ministerstvo financí” vkládá slovo „neprodleně”.
8. V příloze č. 2 bodě 9 písm. b) se slovo „pololetí” nahrazuje slovem „čtvrtletí”.
9. V příloze č. 2 bodě 9 písm. c) se slova „před 12. únorem” nahrazují slovy „před 10. únorem”, slova „výkazy s pololetní periodicitou” se nahrazují slovy „výkazy se čtvrtletní periodicitou” a slova „před 24. únorem” se nahrazují slovy „před 18. únorem”.
10. V příloze č. 2 bodě 9 písm. e) se slova „leden až březen” nahrazují slovy „leden až duben”.
11. V příloze č. 3 bodě 1 podbodu 1.3 se slova „Ministerstvu financí je útvar Provozu výpočetní techniky odboru 33 Ministerstva financí” nahrazují slovy „je příslušný útvar Ministerstva financí”.
12. V příloze č. 3 bodě 1 podbod 1.4 včetně poznámky č. 1 zní:
„1.4  Způsob předání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je
Nahrávám...
Nahrávám...