dnes je 25.6.2024

Input:

č. 582/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

č. 582/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
k § 36 odst. 3 soudního řádu správního
Nejedná-li se o případ uvedený ve větě druhé § 36 odst. 3 s. ř. s., soud (předseda senátu) při rozhodování podle tohoto ustanovení především porovnává na jedné straně výdělkové a majetkové poměry účastníka řízení, na straně druhé pak výši soudního poplatku se zřetelem na případné další náklady spojené s řízením před soudem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2005, čj. 2 As 72/2003-74)
Prejudikatura: srov. prejudikaturu k předchozímu judikátu.
Věc:JUDr. Zbyněk V. v N. proti Ministerstvu vnitra, o osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu proti nečinnosti a požádal o osvobození od soudních poplatků v řízení o této žalobě. Poukázal na to, že vede či vedl řadu sporů, stal se insolventním a byl nucen se zadlužit, přičemž dluhy přesahují částku 100 000 Kč. Jeho manželce byl přiznán invalidní důchod; žalobce sám byl dlouhou dobu bez zaměstnání, nebylo mu přiznáno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a byl odkázán na státní sociální pomoc.
Městský soud z potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ze dne 15. 7. 2003 zjistil, že žalobce měl za druhé kalendářní čtvrtletí roku 2003 průměrný měsíční příjem ve výši 15 996 Kč. Z potvrzení ze dne 18. 11. 2002, které žalobce připojil k žalobě, vyplývá, že žalobce má jednu vyživovací povinnost k synovi; manželka pobírá invalidní důchod ve výši 7381 Kč. Žalobce je spolu s manželkou spolumajitelem rodinného domku a osobního auta a má dluhy u fyzických osob ve výši 105 000 Kč. Městský soud na základě těchto zjištění dovodil, že k dluhům žalobce vůči fyzickým osobám nelze přihlédnout, neboť jde o žalobcovu ryze soukromou věc. Soud nemohl přihlédnout ani k tomu, že žalobce byl určitou dobu bez zaměstnání a pobíral sociální dávky, neboť tato situace již pominula, žalobce je zaměstnán a pobírá mzdu. Při své úvaze městský soud přihlédl i k výši soudních poplatků, které je žalobce povinen zaplatit. Soud poukázal na položky č. 3 a č. 14a bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků (přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) s tím, že celková výše poplatků za žalobu a návrh na vydání předběžného opatření činí 1500 Kč. Usnesením ze dne 12. 8. 2003 proto žalobcovu žádost
Nahrávám...
Nahrávám...