dnes je 9.12.2022

Input:

586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů

č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o daních z příjmů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje
a)  daň z příjmů fyzických osob,
b)  daň z příjmů právnických osob.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2
Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
(1)  Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen „poplatníci”).
(2)  Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
(3)  Poplatníci, kteří nemají na území České republiky bydliště ani se zde obvykle nezdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22).
(4)  Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích s výjimkou těch, kteří zde pobývají za účelem studia nebo léčení. Započítává se každý započatý den pobytu, s výjimkou poplatníka, kterému ze zdrojů na území České republiky plynou příjmy ze závislé činnosti a hranice do České republiky překračuje denně nebo v dohodnutých časových obdobích jen za účelem výkonu této činnosti.
§ 3
Předmět daně z příjmů fyzických osob
(1)  Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen „daň) jsou
a)  příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6),
b)  příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7),
c)  příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
d)  příjmy z pronájmu (§ 9),
e)  ostatní příjmy (§ 10).
(2)  Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.
(3)  Nepeněžní příjem se oceňuje cenou obvyklou v místě a v době plnění, a to podle jeho druhu a kvality, popřípadě jeho stavu a míry opotřebení, pokud tento zákon nebo zvláštní předpis nestanoví jinak.
(4)  Předmětem daně nejsou
a)  příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona,1) zděděním, vydáním2) nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním, anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností,
b)  úvěry a půjčky.
§ 4
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeny
a)  příjmy z prodeje bytu nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty včetně souvisejících pozemků, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let před prodejem,
b)  příjmy z prodeje nemovitostí neuvedených pod písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou předmětem podnikání poplatníka, nebo ve kterých poplatník vykonává podnikatelskou činnost anebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to do pěti let od ukončení této činnosti. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi na základě smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti uzavřené v době do pěti let od nabytí, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od nabytí,
c)  příjmy z prodeje movitých
Nahrávám...
Nahrávám...