dnes je 25.6.2024

Input:

č. 681/2005 Sb. NSS, Cenné papíry: je makléř účastníkem finančního trhu?

č. 681/2005 Sb. NSS
Cenné papíry: je makléř účastníkem finančního trhu?
k § 79 odst. 2 a § 82 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákonů č. 61/1996 Sb. a č. 15/1998 Sb.
Komise pro cenné papíry jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu podle § 82 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, vykonává dozor nad činností makléřů; makléře však může sankcionovat pouze za porušení právních předpisů, které bezprostředně upravují jeho právní postavení a jsou obsaženy v hlavě II citovaného zákona. Za porušení zásady provádět příkazy klienta s odbornou péčí a zásady neupřednostňování obchodů na vlastní účet před obchody na účet klientů (§ 79 odst. 2 zákona) proto Komise nemůže sankcionovat makléře, nýbrž obchodníka s cennými papíry, jehož je makléř zaměstnancem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, čj. 6 A 93/2000-69)
Věc: Ing. Ivo P. ve V. proti Komisi pro cenné papíry o povolení k výkonu činnosti makléře a o uložení pokuty.

Žalovaná dne 21. 1. 2000 pozastavila žalobci povolení k výkonu činnosti makléře na dobu šesti měsíců, a to za porušení § 79 odst. 2 zákona o cenných papírech, a uložila mu za porušení téhož ustanovení pokutu ve výši 100 000 Kč. Žalovaný se proti tomuto rozhodnutí ohradil a podal rozklad, který však Prezidium Komise pro cenné papíry dne 23. 6. 2000 zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo.
Žalobce tedy podal u Vrchního soudu v Praze žalobu, v níž především namítal, že s ním coby makléřem nemůže být zahájeno správní řízení pro údajné porušení § 79 odst. 2 zákona o cenných papírech, neboť není účastníkem finančního trhu, což je první podmínkou aplikace § 79 odst. 2 citovaného zákona. Druhou podmínkou je to, že účastník finančního trhu poskytuje služby zákazníkům, což makléř objektivně činit nemůže, neboť takovou činnost může vykonávat v souladu s § 45 odst. 1 zákona o cenných papírech pouze obchodník s cennými papíry. Jestliže tedy žalovaná potrestala subjekt, který nebyl v tomto konkrétním případě subjektem sankční pravomoci žalované, došlo tím k porušení zákonnosti správního řízení, jakož i na něj navazujícího rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, napadené rozhodnutí Prezidia Komise pro cenné papíry a jemu předcházející rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Komise pro cenné papíry (v textu též „Komise“) zahájila se žalobcem dne 14.10. 1999 správní řízení ve věci porušení ustanovení § 79 odst. 2 zákona o cenných papírech. Podle uvedeného ustanovení jsou účastníci finančního trhu poskytující služby zákazníkům povinni provést příkazy svých klientů s odbornou péčí a nesmí dávat přednost obchodům na vlastní účet. Zákon o cenných papírech nedefinuje pojem
Nahrávám...
Nahrávám...