dnes je 25.6.2024

Input:

č. 693/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: moderace trestu

č. 693/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: moderace trestu
k § 65 odst. 3 a § 76 písm. a) soudního řádu správního
V případě návrhu na snížení trestu či upuštění od něj (§ 65 odst. 3 s. ř. s.) musí soud vycházet z důvodů, které správní orgán vedly ke stanovení dané výše trestu; teprve poté může tyto důvody přezkoumat a popřípadě dospět k závěru, že jde o trest zjevně nepřiměřený. V případě, že v rozhodnutí zcela chybí jakékoliv úvahy a důvody pro uložení výše trestu (sankce), nelze než dospět k závěru, že jde o rozhodnutí stran výše sankce nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§76 písm. a) s. ř. s.]; takové rozhodnutí pak soud pro vadu řízení zruší.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2005, čj. 10 Ca 66/2004-32)
Věc: Karel P. v D. proti Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o uložení pokuty.

Rozhodnutím ředitele Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha ve věcech kázeňských ze dne 12. 12. 2003 byl žalobce uznán vinným ze spáchání kázeňského přestupku tím, že jednal v rozporu s Rozkazem ředitele Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha č. 40/2003, kterým se vydávají směrnice pro výkon služby v Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy (dále jen „Rozkaz“), a Závazným pokynem policejního prezidenta č. 169/2000, kterým se upravuje umisťování cizinců do zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „Závazný pokyn“). Jak vyplývá z výroku rozhodnutí, kázeňského přestupku se žalobce dopustil tím, že nesprávně postupoval při výkonu služby v uvedeném zařízení v noci z 5. na 6. 10. 2003, v důsledku čehož se cizinka Alina O. dostala do ohrožení života, neboť u ní došlo k otravě alkoholem. Porušil tak povinnost stanovenou v § 28 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR (dále jen „zákon č. 186/1992 Sb.“), a podle § 33 písm. b) tohoto zákona mu byl uložen kázeňský trest - snížení funkčního platu (platového tarifu) o 15 % na dobu tří měsíců.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o kterém rozhodl žalovaný dne 26. 2. 2004. Napadené rozhodnutí změnil tak, že původní výrok tohoto rozhodnutí nahradil vlastním výrokem a uznal žalobce vinným ze spáchání kázeňského přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. b) Rozkazu nezajistil režimová opatření v místě služby, což je v rozporu s čl. 5 odst. 3 Závazného pokynu, jelikož nebyly nejméně lx za hodinu kontrolovány místnosti ubytovaných cizinců, čímž porušil základní povinnost policisty stanovenou v § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/1992 Sb. Kázeňského přestupku se dopustil tím, že v době služby v Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy ve dnech 5. - 6. 10. 2003 v nočních hodinách, kdy řídil policejní hlídku na podlaží zmírněného režimu, nezajistil kontrolu místností tak, aby nemohlo dojít k intoxikaci alkoholem zajištěné cizinky, státní příslušnice Ukrajinské
Nahrávám...
Nahrávám...