dnes je 25.6.2024

Input:

č. 715/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: opožděnost žaloby

č. 715/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: opožděnost žaloby
k § 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
Zjistí-li krajský soud, že žaloba byla podána opožděně, odmítne ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., a to bez ohledu na to, že již případně provedl procesní úkony směřující k rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2005, čj. 2 As 11/2005-72)
Věc: Jiří Z. v L. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení odmítajícímu žalobu pro opožděnost.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. 12. 2004 odmítl pro opožděnost žalobu směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 4. 2004, kterým bylo podle § 60 správního řádu jako nepřípustné odmítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Lišov ze dne 12. 12. 2003.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozhodnutí krajského soudu kasační stížností. Tvrdil, že vyhověl všem zákonným požadavkům pro to, aby se soud jeho žalobou zabýval. Vyjádřil pochybnost, zda byl správný postup soudu, který mu na jeho žádost stanovil lhůtu k doplnění žaloby a následně žalobu odmítl pro opožděnost, přičemž ještě předtím vyzval k vyjádření žalovaný správní orgán a toto vyjádření zaslal stěžovateli k replice. Podle stěžovatele nelze žalobu odmítnout poté, co již účastníci podali k žalobě vyjádření, dokonce formou repliky.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Komunikaci soudu s účastníky po podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu upravuje zejména § 74 odst. 1 s. ř. s., podle něhož předseda senátu doručí žalobu žalovanému do vlastních rukou a doručí ji těm osobám zúčastněným na řízení, jejichž okruh je ze žaloby zřejmý. Současně uloží žalovanému, aby nejdéle ve dvouměsíční lhůtě předložil správní spisy a své vyjádření k žalobě. Došlé vyjádření doručí žalobci a osobám zúčastněným na řízení; přitom může žalobci uložit, aby podal repliku. Předseda senátu může uložit i jiným osobám nebo úřadům, aby předložily své spisy k projednání věci potřebné, popřípadě také sdělily své stanovisko k věci.
Stěžovatel nepochybně podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 s. ř. s. Z ustanovení § 37 odst. 5, § 74 odst. 1 s. ř. s. ani z žádného jiného ustanovení soudního řádu správního nevyplývá, že by odstraňování vad žaloby, zaslání žaloby
Nahrávám...
Nahrávám...