dnes je 25.6.2024

Input:

č. 720/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: vztah žaloby proti rozhodnutí a žaloby proti nezákonnému zásahu

č. 720/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: vztah žaloby proti rozhodnutí a žaloby proti nezákonnému zásahu
Dualismus práva: oprava údajů v katastrálním operátu
k § 2, § 65 a § 85 soudního řádu správního
k § 8 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
I. Z ustanovení § 85 s. ř. s. plyne, že ve vztahu mezi žalobou proti rozhodnutí a žalobou proti nezákonnému zásahu správního orgánu má primát žaloba proti rozhodnutí a možnost úspěšně podat žalobu proti nezákonnému zásahu nastupuje teprve tehdy, pokud žaloba proti rozhodnutí nepřipadá v úvahu. Účastník řízení tedy nemůže volit, kterou z těchto žalob bude považovat za výhodnější a které řízení bude žalobou iniciovat.
II. Pokud Nejvyšší správní soud akceptoval příslušnost soudu činného ve správním soudnictví ve věcech přezkumu rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona, je tím zároveň vysloveno, že v takovém správním řízení se rozhoduje o veřejných subjektivních právech fyzických i právnických osob ve smyslu § 2 s. ř. s. V opačném případě by příslušnost správních soudů postrádala jakékoliv racionální opodstatnění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2005, čj. 2 Aps 3/2004-42)
Prejudikatura: ad II. srov. č. 403/2004 Sb. NSS.
Věc: Radim F. ve F. proti Katastrálnímu úřadu Moravskoslezského kraje o nezákonný zásah správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9. 7. 2004 odmítl žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu spočívajícímu v tom, že Katastrální úřad Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek-Místek, neoprávněně zapsal zástavní právo k nemovitosti, která je ve spoluvlastnictví žalobce.
Žalobce (stěžovatel) toto usnesení krajského soudu napadl kasační stížností; tvrdil, že zásahem žalovaného byl zásadním způsobem poškozen na svém vlastnickém právu, které má k 1/3 předmětné budovy. Stěžovatel nesouhlasil s tvrzením krajského soudu o tom, že se mohl ochrany svých práv domáhat jinými právními prostředky. Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, totiž neobsahuje institut ochrany před nezákonným postupem správního orgánu. Vedle toho rozhodnutí žalovaného o zápisu zástavního práva mu nebylo oznámeno, a proto se proti němu nemohl bránit žalobou v režimu ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Předně je nutno uvést (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ans 1/2004 - nepublikováno), že žalobou proti nezákonnému zásahu se může podle ustanovení § 82 s. ř. s. bránit každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, který není rozhodnutím a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování. Soudní řád správní zavedl ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu jako institut ochrany před nezákonným jednáním správního orgánu. Jak již uvedl Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 2 Afs
Nahrávám...
Nahrávám...